65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař-čišník

Název a kód oboru: 65-51-H/01 – Kuchař - Čišník

 Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem
Přijímací řízení: dle dosaženého průměru v 8. ročníku a pololetí 9. ročníku ZŠ

Způsob ukončení přípravy: státní závěrečná zkouška

Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na nástavbovém studiu

Absolventi:

Cílem vzdělávacího procesu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich úspěšné uplatnění v typových pozicích v gastronomických službách různých podnikatelských subjektů, ale i pro občanský a osobní život. Učební obory umožňují získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání. Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon povolání v příslušném oboru. Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Absolventi se mohou po získání nezbytné praxe stát soukromými podnikateli ve stravovacích službách. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru podnikání, zakončeného maturitní zkouškou.

Učební plán:

Teoretické předměty- Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie, Chemie, Anglický jazyk, Ekonomika, Německý jazyk/Ruský jazyk, Společenská výchova, Ekologie

Odborné předměty – Technologie, Speciální technologie, Stolničení, Speciální obsluha, Hospodářské výpočty, Potraviny a výživa, Odborný výcvik

Projekt podporují: