36-67-H/01 Zedník

Zedník

Název a kód oboru: 34-67-H/01 - Zedník

 Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem
Přijímací řízení: dle dosaženého průměru v 8. ročníku a pololetí 9. ročníku ZŠ

Způsob ukončení přípravy: státní závěrečná zkouška

Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na nástavbovém studiu

Absolventi:

Cílem vzdělávacího procesu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich úspěšné uplatnění ve stavebnictví, ale i pro občanský a osobní život. Učební obory umožňují získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání. Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon povolání v příslušném oboru. Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stavebnictví. Absolventi se mohou po získání nezbytné praxe stát soukromými podnikateli ve stavebnictví. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru podnikání, zakončeného maturitní zkouškou.

Učební plán:

Teoretické předměty- Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie, Chemie, Anglický jazyk, Ekonomika, Základy ekologie

Odborné předměty – Odborné kreslení, Technologie, Stavební stroje, Přestavby budov,Nauka o materiálech, Odborný výcvik

Projekt podporují: