36-67-H/01 Zedník

Zedník

Po absolvování studia má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá dokončovací práce na stavbách. Naučí se základní práce potřebné při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

Absolvent zvládá čtení výkresů, dovede se orientovat v projektové dokumentaci staveb a je schopen zhotovit jednoduché technické náčrty. Dovede převzít materiál určený k vykonání práce a připravovat, používat a udržovat potřebné nářadí. Umí rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce. Je schopen zvolit správný technologický postup a organizaci práce. Pokud je to třeba, zvládá stavbu jednoduchého lešení, které nevyžaduje absolvování školení dle platných bezpečnostních předpisů. Je schopen dopravit materiál na pracoviště a správně jej připravit před jeho zpracováním. Je veden k hospodárnému využívání energií a svěřeného materiálu, k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce, protipožární ochrany a k ochraně životního prostředí.

INFORMACE O STUDIU

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
  1 rok /zkrácené studium pro absolventy SOU nebo SŠ/
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
  výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem
  • motivační stipendium 1 000 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4 000 Kč ročně(program Kraje Vysočina na podporu učňovského vzdělávání
Projekt podporují: