63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program Obchodní akademie

V rámci oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si uchazeči mohou vybrat ze 2 zaměření - cestovní ruch a zahraniční obchod.

Zaměření cestovní ruch:

Výuka je zaměřena na všeobecně vzdělávací předměty, dále se vyučují tři cizí jazyky a odborné ekonomické předměty týkající se jak všeobecného ekonomického zaměření tak i specializace na cestovní ruch (ekonomika, ekonomika cestovního ruchu, zeměpis, průvodcovství, účetnictví, statistika, informační technologie, marketing, právo a další).

Žák je veden tak, aby:

 • dokázal prezentovat a nabídnou různé služby cestovního ruchu,
 • samostatně připravil, organizoval a finančně i technicky zajistil zahraniční i tuzemský zájezd,
 • znal zásady průvodcovské činnosti,
 • se orientoval v organizačně-institucionálním uspořádání cestovního ruchu v EU, významných destinacích světa a příslušného euroregionu,
 • disponoval potřebnými zeměpisnými znalostmi a znal specifika daného regionu,
 • měl potřebný přehled o významných kulturních památkách ČR a regionu,
 • vedl administrativní agendu, administrativně technické a organizační práce,
 • znal důležité právní normy v oblasti cestovního ruchu, popř. je uměl vyhledat,
 • znal práci orgánů státní správy,
 • ovládal základy účetnictví,
 • využíval základní marketingové metody,
 • znal problematiku manažerských činností,
 • znal makroekonomické a mikroekonomické vazby v národním hospodářství,
 • zpracovával běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy na počítači,
 • pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením PC,
 • komunikoval elektronickou poštou a získával odborné informace ze sítě Internet,
 • využíval základní znalosti společenské komunikace.

 

Zaměření zahraniční obchod:

Výuka je zaměřena na všeobecně vzdělávací předměty, dále se vyučují tři cizí jazyky a odborné ekonomické předměty týkající se jak všeobecného ekonomického zaměření tak i specializace na zahraniční obchod (ekonomika, ekonomika zahraničního obchodu, účetnictví, statistika, informační technologie, marketing, právo a další).

Žák je veden tak, aby:

 • si byl vědom všech specifik zahraničního obchodu, hlavních rizik a možností zajištění těchto rizik,
 • dokázal efektivně využívat platební instrumenty v mezinárodním obchodě a pracovat s dokumenty (i v cizím jazyce) v zahraničním obchodě,
 • měl přehled o průvodních operacích v ZO a uměl tyto služby efektivně využívat,
 • vedl samostatně evidence podnikatelské činnosti,
 • vedl agendu obchodního případu,
 • znal důležité právní normy, popř. je uměl vyhledat,
 • znal práci orgánů státní správy a jejich možnosti ovlivňovat zahraniční obchod,
 • ovládal základy účetnictví a chápal jeho úlohu v činnosti podniku,
 • využíval základní marketingové metody,
 • znal problematiku manažerských činností,
 • znal makroekonomické a mikroekonomické vazby v národním hospodářství,
 • zpracovával běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy na počítači,
 • pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením PC,
 • komunikoval elektronickou poštou a získával odborné informace ze sítě Internet,
 • se orientoval v organizačně-institucionálním uspořádání EU,
 • se orientoval v činnosti mezinárodních bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí,
 • využíval základní znalosti společenské komunikace.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,8% (89,5) 91,9% (57,4) 54,5% (97,4%) 26,8% (1,3%)
2019 89,5% (92,6) 92,1% (58,4) 62,3% (93,5%) 50,9% (6,5%)
2018 62,7% (77,9) 78,8% (52,7) 66,9% (91,9%) 51,7% (8,1%)
2017 90% (84,2) 86,7% (65,4) 61,7% (88,9%) 55,8% (9,5%)
2016 94,3% (90,5) 81,3% (70,3) 29,3% (78,5%) 26,8% (20%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 21,2% (26) 21,2% (21,4) 15,2% (28,6%) 6,1% (28,6%)
2017 10,3% (23) 12,1% (13,5) 13,8% (12,5%) 15,5% (25%)
2016 100% (70) 100% (71,4) 11,1% (25%) 1,6% (75%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76% (62) 83,2% (48,4) 87,2% (93,8%) 35,2% (1,3%)
2019 89,7% (66) 87,3% (52,6) 73,8% (90,8%) 51,6% (6,2%)
2018 67,8% (62) 61,0% (43,6) 55,1% (81,5%) 44,9% (9,9%)
2017 82,1% (66) 88,6% (58,6) 72,4% (87,3%) 46,3% (11,3%)
2016 69,1% (66) 18,7% (0) 33,3% (76,8%) 23,6% (23,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: