škola | Teplice (okres Teplice)

Střední škola AGC a.s.


Střední škola AGC a.s. je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení a patří mezi nestátní, firemní střední školy. Jediným vlastníkem školy je sklářská společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, která zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (vnější fasády a dekorativní sklo do interiérů), automobilový průmysl (nová i náhradní skla), solární průmysl, bezpečnostní skla, žáruvzdorná skla a mnoho dalších. Společnost je evropskou pobočkou skupiny AGC Glass, největšího výrobce plochého skla na světě.


Školní vzdělávací programy

Denní forma vzdělávání

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

 • ŠVP Technik ICT a průmyslové aplikace ... RVP Informační technologie, kód 18-20-M/01
 • ŠVP Elektrotechnik robotik ... RVP Mechanik elektrotechnik, kód 26-41-L/01
 • ŠVP Ekonom a podnikání ... RVP Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01
 • ŠVP Učitel MŠ a vychovatel ... RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

ŠVP Elektrikář a rozvodná zařízení ... RVP Elektrikář, kód 26-51-H/01


Dálková forma vzdělávání

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

ŠVP Učitel MŠ a vychovatel (zkrácené na 2 roky) ... RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

ŠVP Elektrikář a rozvodná zařízení (zkrácené na 1 rok) ... RVP Elektrikář, kód 26-51-H/01


Vize Střední školy AGC

 1. Vychovávat sebevědomé a respektované odborníky pro moderní průmysl na základě spojení tradice, znalostí, morálky a dovedností, jako nosný pilíř v oblasti výchovy a vzdělávání nejenom v regionu Teplice.
 2. Ve spojení se zřizovatelem - společností AGC Flat Glass Czech a.s., vybudovat stabilní systém pro přípravu odborníků na vybrané technické pozice dle požadavků a potřeb společnosti i trhu práce.

Poslání Střední školy AGC

 • budujeme moderní školu 21. století založenou na dlouhodobé tradici a chceme mít prestižní postavení mezi středními školami v Teplicích a v Ústeckém kraji;
 • hlásíme se k iniciativě ČR Průmysl 4.0 a učíme moderní a velice žádané obory pro český průmysl;
 • dlouhodobě poskytujeme nejkvalitnější středoškolské vzdělávání v oblasti elektrotechniky, ekonomiky a IT v Ústeckém kraji;
 • zahájili jsme vzdělávací program v oblasti výchovy a vzdělávání na podporu našich nejmenších spoluobčanů;
 • podporujeme existenci uplatnitelných oborů vzdělání v našem městě;
 • otevíráme školu i k celoživotnímu vzdělání;
 • umožňujeme vzdělání široké veřejnosti, a to jak žákům základní školy, tak i dospělým při zaměstnání.

Strategické cíle Střední školy AGC

Pomáháme žákům střední školy získávat všeobecné a odborné znalosti, dovednosti a postoje se záměrem jejich nejlepšího uplatnění v životě.

Naším cílem je, aby absolvent školy byl nejen dobrý odborník, vybavený všestrannými jazykovými kompetencemi, ale i dobrý člověk, respektující morální hodnoty. Dáváme šanci všem, produkovat chceme prioritně kvalitu. Pracujeme s žáky a studenty tak, aby během studia mohli rozvíjet své reálné možnosti.

Chceme vychovat samostatné osobnosti, které jsou schopny maximálně rozvíjet a uplatňovat svůj potenciál. Podporujeme u všech schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch nejen vlastní, ale i těch druhých.

Chceme, aby absolventi naší školy splňovali požadavky evropských zaměstnavatelů: uměli pracovat v týmu, používali odborné kompetence, byli komunikativní, využívali ICT znalosti a dovednosti, byli adaptabilní, uměli analyzovat a řešit problémy, osvojili si schopnost se rozhodovat, získali číselnou gramotnost, měli jazykové kompetence a R/W gramotnost.

Chceme zvýšit počet uchazečů o studium na střední škole, udržet vysokou úspěšnost našich maturantů u státní části maturitních zkoušek, udržet se v povědomí společnosti jako škola, která poskytuje dlouhodobě nejkvalitnější středoškolské vzdělání v Ústeckém kraji v oblasti elektrotechniky, informačních technologií, ekonomiky a pedagogiky.

Chceme maximálně využívat a rozšiřovat moderní vybavení školy a udržet tak trend vývoje technických oborů v praxi.

Žáky střední školy vedeme k ochraně životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví a vzájemnému respektu.

Snažíme se využívat možnosti čerpání z prostředků ESF, zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, spolupracovat se společnostmi v regionu kraje Ústí nad Labem, podporovat účast našich žáků a studentů v soutěžích a sportovních utkáních.

Celoživotní vzdělávání

Poskytujeme široké a komplexní služby v oblasti vzdělávání zaměstnanců zejména mateřské firmy AGC Flat Glass a.s. a všech jejích závodů, pořádáme rekvalifikační kurzy pro úřady práce v Ústeckém regionu a školení pro další zaměstnavatele dle jejich konkrétních požadavků.

Středisko ECDL

Jsme akreditovaným střediskem ECDL (European Certification of Digital Literacy). Koncept ECDL mimo jiné definuje obsah pojmu Počítačová gramotnost a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající certifikát s mezinárodní platností.

Projektová činnost

Škola byla a je zapojena do celé řady mezinárodních a vnitrostátních projektů. Tyto se týkaly jak zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, tak i upevňování kompetencí žáků. Patří sem jak odborné a výměnné stáže, tak i několik pilotních projektů a strategických partnerství. Mezi důležité náplně partnerských projektů patřilo řešení nedostatku odborných pracovníků v regionech České republiky, Německa, Polska a Maďarska, vzdělávání pracovníků na pozicích dělnických profesí, zavádění ICT do procesu testování a ověřování úrovně nabytých znalostí a dovedností apod.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Technik ICT a průmyslové aplikace)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonom a podnikání)
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: Učitel MŠ a vychovatel)
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: Elektrotechnik robotik)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: Elektrikář a rozvodná zařízení)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0.5
2. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
25. místo - ústřední kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
41. místo - krajské kolo Logická olympiáda - kat. SŠ
2017 0.5 1. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
26. místo - ústřední kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
44. místo - krajské kolo Logická olympiáda - kat. SŠ
Projekt podporují: