škola | Přerov (okres Přerov)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24

Obchodní akademie je univerzální střední škola obchodně podnikatelského zaměření, která poskytuje střední odborné vzdělání ekonomicko-administrativního charakteru. Připravuje absolventy na vykonávání činností spojených s podnikáním, a to v soukromých podnicích, obchodních společnostech, akciových společnostech, družstvech a v jiných formách podnikání ve sféře výroby, vnitřního i zahraničního obchodu, v peněžnictví, bankovnictví a dalších službách
ve státní a veřejné správě. Poskytuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů.

Naše škola byla založena v  roce 1900 a dnes hrdě navazuje na více než 100letou historii. Tuto historii tvoří nespočet vážených kantorů a absolventů, kteří se dokázali uplatnit v tuzemsku i v zahraničí. S touto tradicí  však dlouhodobě dbáme také na modernizaci školy, která je schopná reagovat na dnešní moderní a zrychlenou dobu. Studentům se tak každodenně snažíme být dobrým sparing partnerem, naslouchajícím jejich potřebám. Této filozofii podřizujeme formu výuky, která je pro ně atraktivní.

Rádi si klademe dosažitelné cíle, díky nimž zkvalitňujeme výuku na naší škole. Naše priority jsou následující:
  • Větší prohloubení spolupráce s lokálními firmami, abychom studentům poskytli co nejpestřejší praxi, která je připraví pro praktický život.
  • Zvýšení důrazu na výuku cizích jazyků, vedoucí k usnadnění studia na vysokých školách a následném uplatnění absolventů v praxi.
  • Důsledná příprava studentů na maturitu prostřednictvím přehledných materiálů, výukových softwarů a online zdrojů, pro udržení a zvýšení úspěšnosti.
     

Naše škola svědomitě dbá na poskytování dobrých znalostí a vědomostí, které si naši žáci postupně osvojují v praxi v průběhu studia. Kombinace teorie s následnou praxí je tou nejlepší průpravou pro jejich pozdější kariérní uplatnění a to ať již ve firmách, veřejných institucích či jako osoby samostatně výdělečně činné. Tento náš léty osvědčený postup pak přináší výborné výsledky. Žák se dobře orientuje v obchodních procesech či ekonomické nebo účetní problematice. Postupně se vypracuje pro bezchybné psaní všemi deseti prsty a nebude mu dělat problém rychle napsat obchodní dopis. Žák se bude pyšnit jazykovou vybaveností hned v několika cizích jazycích a to jak psanou, tak i písemnou formou. Při práci s počítačem se hravě zorientuje ve zdrojových programových kódech a bude tak schopen vlastní tvorby skriptů a aplikací. Tyto teoretické dovednosti si studenti odnášejí ze školních lavic a následně je v rámci odborné praxe aplikují v našich partnerských firmách.

Naše škola zaznamenala výrazný úspěch při získávání evropských dotací. V tomto školním roce jsme získali granty dokonce ve 4 evropských projektech zaměřených na mezinárodní spolupráci. Nejvýznamnějším z nich je bezesporu projekt zahraničních stáží Erasmus+, který umožní 40 našim studentům vycestovat v příštích 2 letech na odborné stáže do podniků v Německu, Irsku, Estonsku a Španělsku. Dva projekty aktuálně realizujeme s partnerskou školou v Norsku, kam naši žáci a učitelé vyjedou na zkušenou a budou mít možnost převzít úspěšnou norskou strategii při organizaci studentských firem.  Naše škola je zapojena i do v projektu strategického partnerství Erasmus +, ve kterém budeme s dalšími 10 zeměmi spolupracovat na know-how v oblasti dlouhodobých stáží pro naše žáky.  

Chceme naši školu pevně ukotvit do systému mezinárodní spolupráce i do budoucna a z toho důvodu jsme v říjnu 2020 podali žádost o tzv. Erasmus akreditaci v odborném vzdělání, která pokud bude schválena, umožní naší škole zjednodušený přístup k mezinárodním grantům i v novém programovém období EU až do roku 2027.

Jsme jedna velká rodina. Dbáme na to, abychom se všichni v naší škole cítili příjemně. Kromě kantorského sboru a žáků, tvoří tuto “rodinu” také přátelé školy, kteří mají na této atmosféře lví podíl. Společně tak pomáháme (virtuální adopce, bezplatné dárcovství krve, pomoc seniorům, organizace různých akcí) nebo pořádáme výlety či exkurze.
 

Mediální tým OA Přerov je uskupení pedagogů a žáků. kteří se snaží propagovat školu v rámci marketingové koncepce, ale i budit společenskou odpovědnost ve svém okolí.  Funguje u nás na škole již čtvrtým rokem. V průběhu roku v něm pracovalo 10 studentů 1. – 4. ročníku a dva vyučující.  Stěžejními úkoly týmu byla jako tradičně propagace školy
v návaznosti na přijímací řízení, což jsme v letošním roce opět podpořili krátkým videem založeným 
na popisu prvního školního dne žáka prvního ročníku s tématikou hororu (viz YouTube školy). Propagaci školy se nám v i letošním roce podařilo spojit s dobročinností.

Vedle akce Charitativní bazárek jsme zorganizovali opětovné skupinové dárcovství krve v Nemonicic Přerov. Podzimní odběr jsme spojili i s přímou letákovou akcí v ulicích města na zvýšení povědomí o prospěšnosti darování krve. Dárcovství krve má již tradičně velikou odezvu na sociálních sítích, a to zejména díky fotografiím a kvalitním videím. Tyto propagační materiály tvoří členové MT z dat, která na akcích pořídili, sestřihali a následně je zveřejňují. Již dvakrát jsme také uspořádali workshop „Finanční gramotnost pro seniory“ v Domově pro seniory v Přerově a v Domě s pečovatelskou služkou v Přerově. Smyslem celé akce bylo sblížit žáky třetího ročníku a seniory pomocí individuálních workshopů na ekonomická témata. Kromě těchto velikých akcí členové MT zveřejňují průběžně fotografické a textové příspěvky ze školních akcí a běžného života školy na sociálních sítích, např. lyžařský kurz, sportovní kurz, sportovní den, přednáška další.  

Web: www.oaprerov.cz, www.skolaspresahem.cz

Facebook: Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov

Instagram:  @oaprerov #skolaspresahem #oaprerov

YouTube: Obchodní akademie Přerov

Finanční gramotnost pro seniory

Finanční gramotnost pro seniory 

Akce Finanční gramotnost pro seniory

Finanční gramotnost pro seniory

Finanční gramotnost pro seniory

Finanční gramotnost pro seniory

Maturitní ples

Maturitní ples v Městském domě v Přerově

Vánoční Wroclaw

Vánoční Wroclaw

Robotická soutěž pro žáky zaměření Manažer informačních technologií

Robotická soutěž pro žáky zaměření Manažer informačních technologií na UPOL

Simulace zasedání institucí EU

Simulace zasedání institucí Evropské unie (Evropský parlament a Rada EU)

Skupinové dárcovství krve v nemocnici Přerov

Akce "Daruj krev s OA Přerov"

Bezplatné dárcovství krve

Akce "Daruj krev s OA Přerov"

Sbírka hraček pro dětské oddělení Nemocnice Přerov

Vánoční sbírka hraček pro dětské oddělení Nemocnice Přerov

Exkurze do Paříže

Vzdělávací exkurze do Paříže

Exkurze do Paříže

Vzdělávací exkurze do Paříže

Lyžařský kurz

Lyžařský výcvik

Adaptační pobyt pro žáky prvního ročníku

Adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků

Exkurze do České národní banky

Exkurze do České národní banky v Praze

Sportovní den

Sportovní den na OA Přerov

Mediální tým OA Přerov

Mediální tým OA Přerov

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Firemní management)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Manažer informačních technologií)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Zahraniční obchod)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 2. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)
9. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
2018 0.5
5. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
14. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
16. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 1
2. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
11. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
15. 2. 2016 - 30. 3. 2016
5. 2. 2013 - 7. 2. 2013
12. 10. 2011 - 21. 10. 2011
7. 2. 2008 - 11. 2. 2008
5. 4. 2005 - 11. 4. 2005
5. 5. 1999 - 6. 5. 1999
11. 9. 1998 - 11. 9. 1998
Projekt podporují: