škola | České Budějovice (okres České Budějovice)

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem, poskytuje kvalitní všeobecné i odborné vzdělání v těchto oborech:

Škola patří k nejlépe vybaveným středním školám v regionu, zapůjčováním tabletů či notebooků podporuje rozvoj čtenářské a počítačové gramotnosti žáků. Trvalý zájem o školou nabízené obory je ovlivněn dobrou image školy, vstřícným postojem veřejnosti, příjemným a kultivovaným, moderně vybaveným prostředím, které umocňuje celkovou kulturu školy. Jedním z hlavních cílů školy je také rozvoj podnikatelské a digitální gramotnosti ve všech nabízených oborech vzdělání, zejména s ohledem na začleňování žáků na trhu práce.

Mnozí z žáků získávají uplatnění ve firmách již při studiu. Absolventi školy úspěšně podnikají, získávají zkušenosti v zahraničí nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Škola zabezpečuje žákům ubytování a stravování, v době mimo vyučování celodenní výchovně vzdělávací činnost, včetně činnosti sportovní a zájmové. Ubytování žáků je zajištěno buď vlastním Domovem mládeže, na adrese Třebízského 22, České Budějovice nebo žáci využívají ubytovacích služeb ostatních domovů mládeže na území města. Stravování žáků a všech zaměstnanců školy je zajištěno vlastním stravovacím zařízením. Žáci z budovy Husova využívají stravovací služby Domova mládeže Holečkova. 

Škola podporuje u některých studijních oborů vícejazyčnost povinnou výukou druhého cizího jazyka, u oboru Cestovní ruch mají žáci možnost volby dalšího, třetího cizího jazyka. Zefektivnění výuky cizích jazyků s důrazem na odbornou terminologii v cizím jazyce je dlouhodobým záměrem vedení školy. Odbornou terminologii v cizím jazyce využívají vyučující jazyků ve všech školou nabízených oborech. 

Škola klade velký důraz na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka metodou CLIL. Učitelé anglického jazyka realizují výuku s využitím této metody v oboru vzdělání Cestovní ruch v předmětu zeměpis cestovního ruchu. V německém jazyce je takto vyučován předmět dějiny kultury. Žáci mají možnost navštěvovat kurz přípravy na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka. Cílem třísemestrového kurzu je seznámení žáků s formátem zkoušky a jejich příprava na absolvování zkoušky First Certificate.

Pro teoretickou výuku je v budově školy na adrese Husova 9 k dispozici dvacettři kmenových učeben, jedenáct odborných učeben – tři speciální učebny na výuku výpočetní techniky, dvě učebny fiktivních firem, jedna multimediální, jazyková laboratoř, dvě jazykové učebny a následně i dvě chemické laboratoře a učebna pro výuku přírodních věd.

Na pracovišti v budově Třebízského 22 a Dobrovodská 94 je dvanáct kmenových učeben a dvě odborné učebny na výpočetní techniku. Většina kmenových učeben je vybavena počítačovou technikou, dataprojektory, konferenčním zařízením, plátny nebo interaktivními panely a tabulemi.

Budovy školy jsou maximálně využity pro kvalitní zajištění vzdělávání žáků všech nabízených oborů vzdělání v denní i dálkové formě. Díky úzkému propojení teoretického a praktického vyučování jsou žákům poskytovány nejnovější informace z oboru, jak v reálném prostředí spolupracujících firem, tak i v teoretické výuce odborných předmětů.

Odborný výcvik je realizován na vlastních pracovištích ve skupinách pod vedením učitelů odborného výcviku nebo na základě smlouvy u dalších právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru, pod vedením instruktorů. Odborný výcvik žáků oborů vzdělání Aranžér, Kadeřník, Kosmetické služby, Fotograf, teorie odborného výcviku žáků oboru vzdělání Obchodník a Prodavač probíhá na pracovišti v budově Průběžná pod vedením učitelů odborného výcviku. K dispozici jsou čtyři odborné učebny – dva ateliéry, odborná učebna pro žáky oboru Aranžér a odborná učebna pro žáky oborů Prodavač a Obchodník, jedna učebna výpočetní techniky. Odborný výcvik žáků oboru vzdělání Kadeřnice je realizován také na pracovištích v budově Karla IV. a v budově Dobrovodská. 

Odbornou praxi pro žáky střední školy dle ŠVP organizuje škola smluvně v délce 10–20 pracovních dnů za školní rok u různých organizací, ve kterých si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při laboratorních, technologických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech.

Střední škola obchodní, škola, na které se stále něco děje! Škola pro úspěšný start do života...

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

28-44-M/01 - Aplikovaná chemie
(ŠVP: Farmaceutická technologie)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)
65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: -)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetička)
34-56-L/51 - Fotograf
(ŠVP: -)
66-41-L/51 - Obchodník
(ŠVP: -)
29-51-H/01 - Výrobce potravin
(ŠVP: Sladovník - pivovarník)
29-53-H/01 - Pekař
(ŠVP: -)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: -)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: -)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: -)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: -)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2
1. místo - ústřední kolo HARMONIE - účesová tvorba pánská
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
53. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VI
2018 1
2. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
27. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
25. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie V

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
21. 3. 2018 - 28. 3. 2018
6. 12. 2010 - 10. 12. 2010
16. 1. 2007 - 19. 1. 2007
1. 12. 2003 - 4. 12. 2003
1. 2. 1999 - 5. 2. 1999
22. 9. 1998 - 23. 9. 1998
Projekt podporují: