škola | Znojmo (okres Znojmo)

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) 75-31-M/01

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou chlapci i dívky po ukončení ZŠ. Předpokladem je dobrý zdravotní stav (potvrzení lékaře) a bezchybná výslovnost. Možnosti uplatnění nacházejí absolventi v mateřských školách, soukromých agenturách péče o děti v ČR i v zahraničí, ve školních družinách, školních klubech, dětských domovech, domovech mládeže, domech dětí a mládeže, případně mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách příbuzného zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Pedagogické lyceum (PL) 78-42-M/03

 Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání.  Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. Součástí přihlášky je i přiložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Tento obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Absolventi, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na VŠ, mohou po složení maturitní zkoušky vykonávat funkci asistenta pedagoga a asistenta volného času. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Sociální činnost (SČ) 75-41-M/01

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou studenti po úspěšném ukončení ZŠ i s případnou změnou pracovní schopnosti. Absolventi nacházejí uplatnění jako výchovní pracovníci v sociálních zařízeních, v různých ambulantních i pobytových zařízeních, terénních službách i v managementu sociálních služeb. Absolventi studia mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách odpovídajícího zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Informační technologie (IT) 18-20-M/01

Odborník v oblasti informačních technologií, který bude schopen získané vědomosti a dovednosti užívat v souladu s potřebami osobního (odborného, kariérního) růstu v souladu se zájmy a potřebami organizace. Prostřednictvím IT prostředků bude aktivně podporovat rozhodování managementu, podílet se na řízení organizace, získávat a vyhodnocovat informace či navrhovat řešení, která bude schopen účinně předkládat a prezentovat na veřejnosti za podpo-ry IT nástrojů. V organizaci bude schopen zajistit a upravit technické a programové vybavení včetně instalace, uživatelské údržby, administrace a ochrany dat a zařízení.

Obchodní akademie (OA) 63-41-M/02

Obchodní akademie je tradiční obor středoškolských ekonomických studií, který v poslední době prošel aktualizací. Koncepčně vychází z nároků trhu práce a zaměřuje se na zásadní zvýšení klíčových kompetencí absolventa. Žáci jsou připravováni pro praxi odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a komunikačních technologií. Čtyřleté studium vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro univerzální uplatnění v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se o činnosti při zajišťování materiálu, investic, zaměstnanců, prodeje a efektivní zpracování ekonomických informací prostředky výpočetní techniky. Organickou součástí studijních požadavků je odpovídající důraz na jazykové znalosti v odborném prostředí. Žáci jsou vedeni v průřezu několika disciplín k získání standardní uživatelské úrovně při práci na informačních a komunikačních technologiích (především na PC) a znalost administrativních úkonů na úrovni požadované v rámci EU. Ve vzdělávacím programu jsou kromě odborných disciplín zahrnuty rovněž všeobecné a obecně odborné předměty, které umožňují absolventům širší uplatnění v oblasti dalšího zvyšování kvalifikace (VŠ, VOŠ) a účast v celoživotním vzdělávání na úrovni různých pracovních pozic. Koncepce oboru je formována aktuální nabídkou pracovního uplatnění v širším slova smyslu (republika, kraj) i lokálních podmínkách (okres). Podle průzkumu uplatnění absolventů je zřejmé, že vzdělání v daném oboru je velmi vhodnou přípravou na profese účetních, mzdových účetních, personalistů, obchodních zástupců, sekretářek, asistentů řídících pracovníků, ekonomů organizací. Bývalí žáci dnes pracují jako referenti různých agend, státní správy a samosprávy, objevují se na postech organizací zabývajících se skladováním a výměnou zboží, reprezentují významné bankovní domy nebo organizace mediálního světa.

Gymnázium čtyřleté (G4) 79-41-K/41

Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. V souladu s cíli gymnaziálního vzdělávání je studium koncipováno jako všeobecné, studenti získávají široké vědomosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Ve 3. a zejména ve 4. ročníku dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. Ve výuce se navazuje na tradice všeobecného vzdělávání, kde je důraz kladen na výuku jazyka českého a literatury, cizích jazyků (dominují němčina a angličtina) a matematiky. Od primy do sexty platí pro všechny studenty stejný učební plán, v septimě a v oktávě dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. V septimě to jsou dva volitelné předměty (např. cizí jazyk - francouzština, ruština, programování, deskriptivní geometrie, ekonomika.), v oktávě další dva s přihlédnutím k budoucí profesionální orientaci (např. konverzace z cizího jazyka, semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů). Ve 3. ročníku si volí první dva volitelné předměty (např. konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, programování, ekonomie) a ve 4. ročníku další dva s ohledem na svou budoucí profesionální orientaci (např. semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

Gymnázium osmileté (G8) 79-41-K/81

Ve výuce se navazuje na tradice všeobecného vzdělávání, kde je důraz kladen na výuku jazyka českého a literatury, cizích jazyků (dominují němčina a angličtina) a matematiky. Od primy do sexty platí pro všechny studenty stejný učební plán, v septimě a v oktávě dochází k jejich profilaci formou. Ve výuce se navazuje na tradice všeobecného vzdělávání, kde je důraz kladen na výuku jazyka českého a literatury, cizích jazyků (dominují němčina a angličtina) a matematiky. Od primy do sexty platí pro všechny studenty stejný učební plán, v septimě a v oktávě dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. V septimě to jsou dva volitelné předměty (např. cizí jazyk - francouzština, ruština, programování, deskriptivní geometrie, ekonomika.), v oktávě další dva s přihlédnutím k budoucí profesionální orientaci (např. konverzace z cizího jazyka, semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů). V septimě to jsou dva volitelné předměty (např. cizí jazyk - francouzština, ruština, programování, deskriptivní geometrie, ekonomika.), v oktávě další dva s přihlédnutím k budoucí profesionální orientaci (např. konverzace z cizího jazyka, semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

 

Obory

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 5.6
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
2018 8.5
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
5. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2017 5.5
9. místo - ústřední kolo Biologická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
21. 4. 2015 - 30. 4. 2015
27. 1. 2014 - 30. 1. 2014
11. 5. 2010 - 13. 5. 2010
6. 6. 2007 - 8. 6. 2007
19. 2. 2002 - 22. 2. 2002
Projekt podporují: