škola | Prostějov (okres Prostějov)

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které  slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.Ředitelství, sekretariát, sborovna a kancelář účetní – rozpočtářky je ve třetím patře severního křídla budovy. Ve druhém patře se nachází většina učeben a kabinetů, studovna s odbornou literaturou a prostorné odpočinkové prostory pro žáky. Ve všech společných prostorách druhého patra je moderní obrazová výzdoba a nástěnky, na kterých jsou žákům, pracovníkům školy a i návštěvám školy poskytovány informace provozního charakteru a také informace výchovného poradce a preventisty patologických jevů. Jsou tu vystaveny úspěchy žáků školy a obrazová dokumentace školy z projektových činností.Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tématikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace a učebny pro odborné předměty.Škola má třináct prostorných moderně vybavených učeben, jak pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro výuku odborných předmětů. Všechny učebny jsou průběžně modernizovány.Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektory (9), videopřehrávači (4) a DVD přehrávači (9). Postupně jsou do učeben montovány interaktivní tabule (6). Odborné učebny jsou vybaveny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami. Všechny učebny mají množství obrazů, modelů, schémat a grafů. V rámci projektu Digitálně a interaktivně je dvacet vyučujících vybaveno TABLETem-PC.Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet.Vybavení učeben je obnovováno průběžně a dle finančních možností na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů.Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, její vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť.Ve škole funguje žákovská knihovna a studovna, která poskytuje dobré zázemí pro vyučující a žáky školy. Knihovna – studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. V současné době má knihovna přes 2 000 svazků. Kromě beletrie se jedná i o odborné tituly především z oblasti zdravotnictví, audiovizuální dokumenty, encyklopedie a tituly pro potřebu výuky českého jazyka. Knižní tituly jsou rovněž doplňovány.Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách a v jedné z nich se nachází interaktivní tabule, ve dvou  je eBeam a vyučující si doplňují software. Pro kvalitní poslech při výuce cizích jazyků slouží 4 CD radiopřehrávače značky JVC, které jsou zabudovány v učebnách. Studenti také vyjíždí na zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+

Odborné učebny jsou uspořádány jako školní třídy a v jejich další části simulují učebny pracovnu sester a nemocniční pokoj. Při výuce odborných předmětů mají žáci  možnost pracovat s resuscitačními modely se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních slouží materiály HINZ.

Učebna pro předmět základy psychologie a komunikace má kruhové uspořádání sezení, které je vhodné  pro skupinovou výuku a pro nácvik relaxace.

Výuka předmětu ošetřovatelská péče probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s., člen skupiny AGEL, Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1. S Nemocnicí Prostějov neustále úzce spolupracují vyučující odborných předmětů, které v rámci dalšího odborného vzdělávání navštěvují tamní odborné semináře. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní profilové části maturitních zkoušek, a to praktické zkoušky z předmětu ošetřovatelská péče.

Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, důkazem je například finanční podpora Rady rodičů při nákupu sportovních potřeb, sezení do odpočinkových prostor pro žáky a finanční podpora při úhradě jízdného na odborné exkurze.  Dále škola úzce spolupracuje se Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 2. 2019 - 21. 2. 2019
13. 2. 2012 - 17. 2. 2012
14. 3. 2008 - 20. 3. 2008
23. 9. 2003 - 25. 9. 2003
18. 10. 1999 - 22. 10. 1999
3. 2. 1999 - 5. 2. 1999
Projekt podporují: