škola | Nymburk (okres Nymburk)

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY NALEZNETE S PŘEDSTIHEM INFORMACE K MEETU PRO UCHAZEČE A JEJICH RODIČE, KTERÝ PROBĚHNE UŽ VE STŘEDU 13. LEDNA 2021 MEZI 18:00 A 20:00 HODINOU. V PÁTEK 15. LEDNA NAŠE ŠKOLA NEBUDE NA BURZE AKTIVNĚ PŘÍTOMNÁ (ANI V CHATU). 

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

škola, která má co nabídnout

 

 


Základní informace o škole

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce je střední všeobecně vzdělávací škola, jejímž hlavním úkolem je příprava studentů pro další studium na vysoké nebo vyšší odborné škole. To je také společným cílem všech našich profesorů i studentů. Studium na naší škole trvá 4 nebo 8 let a je zakončeno maturitou.

Školu navštěvuje takřka šest set studentů, z nichž většina dojíždí z okolních obcí. Vzhledem k tomu začíná vyučování každý den již v 7.45. Jednou až dvakrát týdně mají žáci odpolední vyučování.

Ve škole pracuje včetně externistů a zahraničních lektorů na 56 učitelů a je třeba zdůraznit, že všichni naši učitelé jsou výbornými odborníky s velice dobrými pedagogickými schopnostmi. Stoprocentní aprobovanost výuky všech předmětů je pro nymburské gymnázium samozřejmostí.

Budova gymnázia patří městu. Kromě klasických učeben máme k dispozici čtyři specializované laboratoře a dvanáct odborných pracoven pro výuku cizích jazyků, biologie, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu, hudební a výtvarné výchovy, čtyři učebny výpočetní techniky. Ve škole je kopírka pro studenty, žákovská i učitelská knihovna a také anglická, francouzská a německá knihovna.

Všichni studenti gymnázia se mohou stravovat v jídelně SOŠ a SOU Nymburk, kde mají možnost výběru až ze čtyř jídel. Přístup do školy mají studenti na čipové karty ISIC, které mohou využít i v jídelně nebo na kopírování.

Virtuální prohlídka školy

Přijímací řízení

Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny:

 • 2 primy 8-letého studia 7941K/81 (celkem 60 studentů)
 • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

Škola využije tzv. jednotné přijímací zkoušky od CERMAT

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 31. ledna 2021 na webových stránkách školy. Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo odeslat poštou) nejpozději do 1. března 2021 do kanceláře gymnázia. Přihlášku Vám vytiskne ZŠ ze svého evidenčního programu.

 

Studijní program školy a priority ve vzdělávacím a výchovném procesu 

Učební plán čtyřletého i osmiletého je dán školním vzdělávacím programem (ŠVP).

V 8-letém studiu jsou v každém ročníku dvě paralelní třídy. Žáci obou tříd mají shodný program. Kromě standardních povinných předmětů si žáci v primě a sekundě vybírají 1-3 volitelné předměty. Mezi nimi je např. druhý cizí jazyk, vlastivědný seminář, globální výchova, matematika s podporou ICT, geometrické praktikum, psaní na PC... V tercii a kvartě je volitelný již pouze druhý cizí jazyk. Na vyšším stupni ke dvěma paralelním třídám přibývá 1 třída čtyřletého studia, všechny třídy mají stejný program, což umožňuje velkou variabilitu pro výuku cizích jazyků a volitelných předmětů v předmaturitním a maturitním ročníku. Dále mohou studenti docházet do nepovinných předmětů napříč ročníky.

Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti zvolit německý, francouzský nebo ruský jazyk. Kvalita výuky angličtiny a francouzštiny je mimo jiné umocněna působením lektorů - rodilých mluvčích. Jejich přínos je nejcennější v hodinách konverzací.

Součástí studijního programu pro žáky nižšího gymnázia jsou povinné týdenní pobytové kurzy. V primě absolvují v září adaptační kurz Rokytnici, v kvartě ekologický kurz v některém ze středisek ekologické výchovy. V tercii ještě prodělají ve škole týdenní kurz mediální výchovy, jehož součástí je práce v liberecké ZOO a IQ parku. Na vyšším gymnáziu to jsou týdenní kurzy: geologický v sextě (2. ročníku) a sportovní v septimě (3. ročníku).

Díky tomu, že jak matematika, tak i český jazyk mají na nižším gymnáziu dostatečnou hodinovou dotaci, mohl být v obou třídách nižšího gymnázia zřízen předmět „praktika z přírodovědných předmětů“. Tento předmět velice vhodně doplňuje výuku biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Studenti mají možnost ověřit své teoretické vědomosti při řešení praktických úloh. Výborně se osvědčil i způsob dělení tříd na praktická cvičení.

Velká pozornost je věnována i výuce předmětů výchovných. Např. součástí výuky hudební a výtvarné výchovy v primách jsou adaptační kurzy, kde se přes aktivity v těchto předmětech třída poznává nejen mezi sebou, ale i se svým třídním učitelem.

Kurzy mají u vyučujících, žáků i jejich rodičů velký úspěch. Kromě nepovinných sportovních her a sportovní gymnastiky pořádáme pro všechny zájemce z řad studentů týdenní lyžařské zájezdy, které mají na Hrabalově gymnáziu dlouholetou tradici. Všichni studenti prim se také zúčastňují plaveckého výcviku. Součástí učebního plánu jsou rovněž hodiny věnované problematice rodiny, finanční gramotnosti, sexuální výchově a protidrogové prevenci.

V učebním plánu nižšího gymnázia jsou následující předměty: český jazyk a literatura, dva živé cizí jazyky, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodovědná praktika, informatika a výpočetní technika, estetická výchova (hudební a výtvarná), tělesná výchova a další volitelné předměty. Na vyšším stupni občanskou výchovu nahrazují základy společenských věd.

Ve vyšších ročnících se studium vyznačuje nadstandardně širokou škálou volitelných předmětů, které umožňují profilaci studentů. Ve volitelných seminářích mají studenti možnost zaměřit se na hlubší proniknutí do těch oblastí, jimž se chtějí věnovat při dalším studiu. Pro výuku v seminářích se podařilo zajistit externí vyučující z praxe, což mělo velice pozitivní ohlas mezi studenty i rodiči. Skladbu seminářů určují svým zájmem studenti.

Volitelné předměty, z nichž si studenti vybírají

 • seminář sociologie a psychologie
 • dějepisný seminář
 • literární seminář
 • biologický seminář
 • fyzikální seminář
 • aplikace Windows a programování
 • konverzace ve francouzštině
 • fyzika pro lékařské fakulty
 • matematika pro VŠE
 • zeměpisný seminář
 • seminář politologie a mezinárodních vztahů
 • biologie člověka
 • společenskovědní seminář
 • matematický seminář
 • chemický seminář
 • biologicko-chemická praktika
 • konverzace v angličtině
 • ekonomika podnikání
 • fyzikální praktika

Nabídku seminářů ovlivňují každoročně svým zájmem studenti. Kromě povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou uvedeny v učebním plánu, se studenti mohou přihlásit do těchto nepovinných předmětů:

 • konverzace ve francouzštině
 • němčina - příprava na certifikát
 • konverzace v angličtině
 • sportovní hry - volejbal 
 • debatní klub
 • sportovní hry – futsal
 • sportovní hry – florbal
 • sportovní hry – basketbal

Výsledky činnosti školy

Hlavním a v současné době jediným měřitelným výsledkem práce školy je úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy. Ve srovnání s celostátním průměrem i školami v okolí dosahuje nymburské gymnázium dlouhodobě nadprůměrných výsledků. Naši maturanti byli úspěšní jak při přijímání na školy technického a přírodovědného zaměření, tak i na školy se zaměřením humanitním. Vynikajících výsledků dosahují naši absolventi při přijímacích zkouškách na lékařské a právnické fakulty i na všechny ekonomické obory. Procento přijatých studentů na VŠ se dlouhodobě pohybuje okolo 93. Procentem přijatých absolventů na vysoké školy patří nymburské gymnázium ke špičce Středočeského kraje.

Gymnázium se zapojuje několik let do projektu VEKTOR, což umožňuje srovnání výsledků našich studentů s vrstevníky z ostatních středních škol v rámci studia na vyšším stupni. Úspěšnost řešení testů je tradičně na vysoké úrovni. 

O dobré práci školy svědčí také umístění studentů v soutěžích, které jsou pro ně každoročně vypisovány (olympiády v jednotlivých předmětech, konverzační soutěže v cizích jazycích, recitace, apod.). Naši studenti se angažují i na poli studentské odborné činnosti. Vysoká úroveň výuky cizích jazyků, je patrná i z toho, že naši studenti získávají celosvětově uznávané jazykové certifikáty, za které jim přísluší finanční odměna od rodičovského sdružení a mohou je také využít k nahrazení maturitní zkoušky v profilové části. 

Ve čtyřletém studiu a v odpovídajících ročnících vyššího gymnázia je jednou z priorit i výuka cizích jazyků a výpočetní techniky. Informatiku a výpočetní techniku vyučujeme povinně či volitelně ve všech ročnících. 

Výrazných úspěchů, mnohdy na republikové úrovni, dosahuje škola nejen na poli studentských odborných soutěží, ale i v soutěžích sportovních. Zejména podmínky pro kolektivní sporty – basketbal a volejbal – jsou na škole vynikající. Škola spolupracuje s Basketbalovou akademií Nymburk vytvářením podmínek pro sladění náročných tréninků a studia. Díky této spolupráci si družstva naší školy ve školních letech 2014/15 i 2015/16 zajistila účast na mistrovstvích světa školních basketbalových družstev ve Francii a posléze v Litvě. Pro výuku tělesné výchovy využíváme sportovní halu při ZŠ Komenského. Gymnázium je také tradičním organizátorem školních akcí na regionální i republikové úrovni.

Zahraniční zájezdy a výměnné pobyty

Škola považuje zahraniční studijní zájezdy nejen za nezbytnou součást vyučování cizím jazykům i dalším předmětům, ale i za klíčovou a nenahraditelnou součást všeobecného vzdělání vůbec. Proto pořádá pro své studenty každoročně zahraniční zájezdy a výměnné pobyty. Naši studenti tak měli v minulých letech možnost navštívit USA, Skotsko, Monako, Holandsko, Wales, Irsko, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Francii, Itálii, měli možnost zhlédnout New York, Washington, Paříž, Petrohrad, Montréal, Orleans, Vídeň, Drážďany a již několikrát Londýn. Výměnné zájezdy pořádá škola do SRN, Francie, Nizozemí a Británie.

Díky kvalitně zpracovaným projektům se s úspěchem zúčastňujeme grantových soutěží na podporu mezinárodních studentských projektů.

Škola je zapojena do projektu vévody z Edinburghu - celosvětového programu neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, tzv. programu DofE.

Mimoškolní činnost

Při škole pracuje Školní sportovní klub (oddíly volejbalu, basketbalu, florbalu). Vedoucími oddílů jsou vesměs učitelé školy, bývalí studenti či rodiče našich studentů. O kvalitě klubu svědčí i ta skutečnost, že jej navštěvují i žáci z jiných nymburských škol.

Již tradiční jsou studentské zájezdy do pražských divadel, které organizuje Klub mladých diváků. Ten má dvě věkové kategorie. V každé z nich je kolem 40 studentů. Zájemci z řad studentů mohou v každé skupině zhlédnout ročně několik představení v pražských divadlech.

Rodičovské sdružení Gymnázia B. H. v Nymburce vlastní v Rokytnici nad Jizerou dvě horské boudy přímo u lanovky na Lysou horu. V průběhu studia využívají naši studenti těchto chat při seznamovacích a lyžařských kurzech, zeměpisných exkurzích a školních výletech. O prázdninách jsou chaty k dispozici pro rekreaci rodičům našich studentů.

Nadační fond Gymnázia Nymburk

Nadační fond Gymnázia Nymburk vznikl s cílem podpořit výuku cizích jazyků a podpořit sportovní výchovu na škole. Jeho činnost není zdaleka formální. Celkový objem finančních prostředků, které prošly účetnictvím Nadačního fondu, přesahuje každoročně částku cca 150 000,- Kč. Prostředky získává nadační fond jak od sponzorů z řad rodičů a podnikatelů regionu, tak i od zahraničních subjektů.

Díky takto získaným prostředkům bylo možné podpořit např. tyto akce:

 • rozšíření cizojazyčné knihovny
 • nákup pomůcek pro výuku jazyků
 • výměnné zájezdy studenty na partnerské školy v zahraničí
 • činnost oddílu basketbalu při ŠSK gymnázia

Z nadačního fondu jsou poskytovány i individuální příspěvky na vybrané akce pořádané či spolupořádané školou studentům ze sociálně slabších rodin.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 25.5
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2018 16
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
2017 11.5
2. místo - ústřední kolo Turnaj mladých fyziků
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 11. 2015 - 24. 11. 2015
24. 5. 2010 - 28. 5. 2010
1. 6. 2007 - 4. 6. 2007
4. 2. 2002 - 11. 2. 2002
Projekt podporují: