škola | Benešov (okres Benešov)

Gymnázium, Benešov, Husova 470

Gymnázium Benešov je škola s 300letou tradicí poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou typech studia - čyřletém a osmiletém. V současné době studuje na škole přes 500 žáků v 18 třídách. Z toho 10 tříd představuje studium osmileté a zbývajících 8 tříd studium čtyřleté.

Ve školním roce 2021-2022 budeme otevírat dvě třídy čtyřletého studia a dvě třídy osmiletého studia. Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Obory vzdělání:

79-41K/41 Gymnázium čtyřleté (pro žáky 9. tříd ZŠ)

79-41K/81 Gymnázium osmileté (pro žáky 5. tříd ZŠ)

Učební plány na http://www.gbn.cz/Home

 

Vyučované cizí jazyky:

anglický, francouzský, německý, ruský, španělský.

 

- adaptační kurz (čtyřleté studium) nebo adaptační den (osmileté studium) pro nově přijaté žáky

- sportovní kurzy (lyžařský, cyklistický, sportovně turistický). jako součástí výuky tělesné výchovy

- moderně vybavené odborné učebny.

- profilace žáků v předmaturitním a maturitním ročníku volbou volitelných předmětů.

Dvouleté volitelné předměty: literární seminář, příprava ke zkoušce FCE, konverzace v anglickém, německém, francouzském, španělském, ruském jazyce, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, vybrané kapitoly z matematiky, fyziky, biologie, seminář a cvičení z chemie, informatika a výpočetní technika.

Jednoleté volitelné předměty: moderní literatura, příprava ke zkoušce FCE, konverzace v anglickém, německém, ruském jazyce, společenskovědní seminář, psychologie, seminář z dějepisu, dějiny 20. století, seminář ze zeměpisu, zeměpis cestovního ruchu, seminář a cvičení z matematiky, finanční matematika, deskriptivní geometrie, seminář a cvičení z fyziky, fyzika s počítačem, aplikovaná chemie, ekologie, biologie člověka, seminář a cvičení z biologie, informatika a výpočetní technika.

 

- úspěšně zapojení žáků do vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží (vynikající umístění v okresních, krajských i ústředních kolech)

- studium je zakončeno maturitní zkouškou:

společná část („státní“) od roku 2020–21 didaktické testy

  • český jazyk
  • cizí jazyk nebo matematika

profilová část („školní“)

  • český jazyk, cizí jazyk – písemná práce, ústní zkouška
  • až dvě povinné ústní zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy

 

- vysoká úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy i vyšší odborné školy.

- další aktivity – Klub mladého diváka, Klub mladého posluchače, filmový klub „Film a historie“, odborné exkurze, přednášky a besedy apod.

- zahraniční poznávací zájezdy (Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Švédsko, Itálie, …)

- spolupráce a výměnné pobyty se zahraničními školami v Dánsku a Rakousku

- spolupráce s jazykovou školou Akcent IH a společná organizace zkoušky pro získání mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů (FCE, CAE) na gymnáziu

- zájmové kroužky a nepovinné předměty:

pěvecký sbor, keramika, kroužek mikroelektroniky, robotiky, přírodovědný kroužek, latina, ruský jazyk, německý jazyk, ...

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program Gymnázia Benešov)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Gymnázia Benešov , Školní vzdělávací program Gymnázia Benešov)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 17.1
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie II
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
6. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2018 20
60. místo - mezinárodní kolo Mezinárodní biologická olympiáda
4. místo - ústřední kolo Biologická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
2017 13
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
4. 12. 2019 - 12. 12. 2019
18. 11. 2013 - 22. 11. 2013
19. 10. 2009 - 23. 10. 2009
7. 6. 2006 - 7. 6. 2006
2. 12. 2003 - 5. 12. 2003
4. 10. 1999 - 11. 10. 1999
Projekt podporují: