škola | Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)

Gymnázium Česká Třebová

www.gymnct.cz

 

Poskytujeme kvalitní všeobecné vzdělání usnadňující vstup na prestižní vysoké školy. Nabízíme příjemné studijní prostředí v architektonicky pozoruhodné budově školy, vyvážený poměr přírodovědných a humanitních předmětů, bohatou nabídku výuky cizích jazyků, možnost zapojit se do činnosti chovatelského, badatelského či fotografického kroužku nebo si zazpívat v pěveckém sboru. Spolupracujeme s partnerskými školami v Norsku, Itálii a na Slovensku.

Kdo jsme:

Gymnázium v České Třebové má bohatou historii, založeno bylo již v roce 1909. Od roku 1912 se začalo vyučovat v nově dokončené budově navržené významným architektem Aloisem Dryákem. Tato budova dodnes patří k nejvýstavnějším ve městě. Po 2. světové válce prošla škola mnohými reorganizacemi (místo gymnázia byla např. dočasně zřízena Střední všeobecně vzdělávací škola). V roce 1969 však bylo opět otevřeno čtyřleté gymnázium a v letech 1990–91 byla obnovena tradice gymnázia víceletého (studium bylo zpočátku sedmileté, od r. 1995–96 osmileté).   V současné době má gymnázium osm tříd osmiletého studia a čtyři třídy studia čtyřletého. Výuka probíhá podle učebního plánu pro osmiletá a čtyřletá gymnázia. Ve vyšších ročnících mají studenti možnost vybrat si cizí jazyky a volitelné předměty podle svého zaměření. Všechny volitelné a nepovinné předměty slouží k všestranné přípravě zejména na vysokoškolské studium. I to je jistě jeden z důvodů, proč jsou naši studenti při přijímacím řízení na vysoké školy tak úspěšní.   Škola je vybavena moderní didaktickou a výpočetní technikou. Výuka často probíhá ve specializovaných učebnách a odborných laboratořích. Informatika se vyučuje v modernizovaných počítačových učebnách. Součástí školy je rozsáhlý venkovní sportovní areál a dvě velké tělocvičny.   Studenti mohou rozvíjet své zájmy v bohatých mimoškolních aktivitách. Pracuje zde celá řada zájmových kroužků (např. jazykový, sportovní, fotografický). I díky jejich činnosti naši studenti dosahují výrazných úspěchů v různých soutěžích a olympiádách, zapojují se do mezinárodních projektů. Velké oblibě se těší exkurze do zahraničí. Gymnázium má vybudované partnerské vztahy s několika evropskými školami, dosud nejtěsnější spolupráce probíhá se školou v norském Prestfossu.   Studentský život zpestřuje řada dalších akcí. Do povědomí veřejnosti se zapsaly školní akademie a divadelní představení, u příležitosti 17. listopadu měří studenti své síly při volejbalovém turnaji Gaudeamus, kdy dokážou skvěle skloubit sport se zábavou.   Českotřebovské gymnázium poskytuje nejen kvalitní vzdělání, ale vytváří i podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků. Rádi osobně přivítáme všechny zájemce o studium a provedeme je prostorami školy.   Myslíme však také na úctyhodný počet našich absolventů (vždyť poprvé se na naší škole skládala maturitní zkouška ve školním roce 1915–1916). Opět se blíží další významné jubileum, tentokrát 110. výročí založení školy. Ať už na léta strávená ve školních lavicích vzpomínáte s úctou, či nostalgií, budeme rádi, když se s námi o své vzpomínky podělíte na stránkách almanachu připravovaného u příležitosti tohoto výročí. Příspěvky můžete zasílat na adresu školy, popř. na e-mail: skola@gymnct.cz.  

Žák je po absolvování studia na gymnáziu vybaven znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP G ve všech vzdělávacích oblastech. Absolvent by měl obstát při přijímacích zkouškách i ve studiu na vysokých školách všech směrů.

Absolvent gymnázia je rozvinutá osobnost – prošel povinným všeobecně vzdělávacím základem, díky němuž získal ucelený a široký všeobecný přehled, a má znalosti, dovednosti a kompetence na vyšší úrovni v oborech vybraných podle svého zájmu a dalšího zaměření. Tyto dovednosti získal díky možnosti volby z nadstandardně rozsáhlé nabídky volitelných předmětů.

Škola vytváří dostatek příležitostí, aby si žák v průběhu studia osvojil klíčové kompetence a naučil se díky nim vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi.

 

Absolvent školy je mnohostranně vzdělaná a rozvinutá osobnost:

  • je tolerantní k jiným lidem a kulturám, umí však být i kritický k názorům druhých;
  • je schopen splnit požadavky společné i profilové části maturitní zkoušky;
  • má předpoklady obstát u přijímacího řízení na vysoké školy;
  • umí samostatně řešit problémy, volí vhodné způsoby řešení;
  • dokáže obhájit svá rozhodnutí a přijímá za ně zodpovědnost;
  • umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání;
  • komunikuje ústně a písemně v mateřském i cizím jazyce, ovládá prostředky ICT;
  • má právní povědomí, respektuje nutnost plnění svých povinností a závazků vůči druhým osobám;
  • chrání zdraví jedince i kolektivu;
  • vnímá nezbytnost ochrany životního prostředí v lokálních i globálních souvislostech.

 

 

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Brána ke vzdělání)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Brána ke vzdělání)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 6.1
6. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Volejbal (kategorie V. CH)
2018 5.5
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie C
2017 6.5
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 11. 2015 - 23. 11. 2015
17. 4. 2012 - 27. 4. 2012
4. 12. 2007 - 11. 12. 2007
7. 4. 2003 - 15. 4. 2003
6. 9. 2000 - 6. 9. 2000
23. 5. 2000 - 23. 5. 2000
16. 9. 1998 - 16. 9. 1998
Projekt podporují: