53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Obor vzdělání je určen pro dívky i chlapce s ukončeným základním vzděláním.

Je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které jim umožní lépe se adaptovat na nové podmínky odborné praxe. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka v klinických podmínkách.

Spojení všeobecného a odborného vzdělávání umožňuje připravit z žáků odborníky a zároveň všestranně rozvinuté osobnosti. Žáci jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, k nalézání cest svého profesního uplatnění a k adaptaci na změny situace na trhu práce. 

Vzdělávací program připravuje žáky k výkonu práce zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti. (Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů). Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka (Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.).
Žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s klienty. Zároveň jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní a hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, byli schopni se dále vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí důležitosti prevence nemocí. 

Projekt podporují: