36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí

Obor Geodézie a katastr nemovitostí

Toto zaměření poskytne žákům základní technické znalosti a odborné dovednosti v těchto oblastech:

  • tvorba map pro projektování staveb, map pro evidenci vlastnictví pozemků a staveb, map pro revitalizaci krajiny a map pro dokumentaci realizovaných podzemních a nadzemních vedení
  • právní vztahy k nemovitostem a katastr nemovitostí zabývající se náležitostmi právních listin při převodech nemovitostí, zápisech nových staveb do katastru nemovitostí, tvorbou geometrických plánů souvisejících s rozdělením pozemků, zaměřením nových staveb, vyznačením změn a vytyčováním hranic pozemků
  • inženýrská geodézie, která obsahuje vytyčování staveb podle projektové dokumentace, sledování poruch a posunů staveb, práce spojené s terénními úpravami, vytváření stavební dokumentace u historických objektů a staveb bez této dokumentace, práce spojené s měřením v podzemí pro těžbu nerostů nebo budování podzemních objektů a pro dokumentaci historických objektů a při povrchové těžbě nerostných surovin
  • fotogrammetrie a dálkový průzkum Země zabývající se tvorbou map z leteckých nebo pozemních snímků znázorňujících též účelové informace pro zemědělství, lesnictví a vodohospodářství a družicové snímkování poskytující informace o Zemi a jevech na ní. Fotogrammetrie slouží též pro dokumentaci stavebních objektů a sledování změn na těchto objektech.
  • určování polohy technologií GNSS (GPS) pro zobrazení předmětů na zemském povrchu, pro vytyčování staveb a pro vytváření polohových a výškových základů, na které navazují další geodetická měření
  • geografické informační systémy (GIS) zabývající se jejich tvorbou, užívanými vstupními daty pro tvorbu GIS, účelovým využitím v jednotlivých rezortech, pro sledování, vyhodnocování a statistiku jevů požadovaného obsahu

Uplatnění absolventů

V praxi naleznou absolventi oboru geodézie uplatnění při měřických, výpočetních a zobrazovacích pracích pro tvorbu podkladů pro projektovou činnost, katastrálních a účelových map, při vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, při vedení katastru nemovitostí na katastrálních úřadech a pracovištích, ve velkých geodetických firmách i v malých projekčních a zeměměřických kancelářích. Uplatní se na kartografických a fotogrammetrických pracovištích i na pracovištích, kde se vytvářejí informační systémy měst a správců inženýrských sítí. Jsou zaměstnáváni též ve státní správě, u advokátních kanceláří a realitních kanceláří a v odvětvích, která se vztahují k nemovitostem a právním úkonům s nimi. Absolventi se uplatní také přímo ve stavebních firmách, kde vytyčují stavby a zaměřují jejich skutečnou realizaci. Pracovní tým vytvářejí dvě až tři osoby, polovina prací se uskutečňuje v terénu, přeprava je nejčastěji osobním vozidlem a pří sběru a zpracování dat se používají nejmodernější měřící a počítačová vybavení. Absolventi mohou získat živnostenské oprávnění, pokračovat ve studiu na vysoké škole a následně se stát osobami oprávněnými pro ověřování výsledků geodetické činnosti ( odpovědnými geodety ).

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,1% (91,1) 95,8% (60,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 96,1% (94,7) 94,1% (53,8) 60,8% (87,5%) 47,1% (12,5%)
2018 44,9% (69,5) 53,6% (39,7) 71,0% (90,9%) 60,9% (9,1%)
2017 89,9% (80) 95,7% (66,4) 81,2% (90%) 71,0% (10%)
2016 39,7% (67,4) 19,1% (24,4) 45,6% (75%) 30,9% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (62) 24,2% (0) 69,7% (80%) 100% (0%)
2019 88,6% (54) 80% (35,8) 31,4% (50%) 45,7% (16,7%)
2018 77,8% (46) 84,4% (42,8) 80% (75%) 60% (8,3%)
2017 - - - -
2016 76,1% (42) 80,4% (38,4) 54,3% (40%) 41,3% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,7% (62) 27,4% (0) 43,8% (72,7%) 100% (0%)
2019 68,4% (57) 82,9% (40,2) 48,7% (71,4%) 42,1% (14,3%)
2018 55,3% (58) 43,4% (33,5) 81,6% (87,0%) 61,8% (8,7%)
2017 78,4% (60) 90,5% (52,0) 98,6% (91,7%) 83,8% (8,3%)
2016 97,2% (68) 72,2% (47,2) 45,8% (66,7%) 37,5% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: