63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 - Obchodní akademie

Obchodní akademie

Založ si vlastní firmu hned po maturitě

Studium oboru Obchodní akademie Tě připraví na takovou úroveň aby ses do vlastního podnikáni mohl pustit hned po maturitě. Tomu skvěle dopomůže i nezbytná praxe, která je součástí studia. 

Uplatnění absolventů

Absolvent se orientuje především v problematice bankovnictví a pojišťovnictví, vnitřního a mezinárodního obchodu, dopravního a cestovního ruchu, provádění daňových operací, vedení účetnictví jednoduchého i podvojného, vedení podnikové agendy, marketingu a reklamy, soudnictví a právních institucí, státní správy, práce s informačními technologiemi. Rovněž může studovat na vysoké škole.

Součástí studijního programu jsou praxe ve 2. a 3. ročníku probíhající ve firmách a institucích našeho regionu.

Zobrazit podrobnosti k oboru Obchodní akademie

Profil absolventa oboru Obchodní akademie 63-41-M/02

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon činností ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice) ekonom, mzdový referent, personalista, účetní asistent, statistik, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, referent ve státní správě a bankovním sektoru, pracovník marketingu, obchodní referent a další.

Absolvent je připraven také ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, má předpoklady rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Vzdělávání v oboru ekonomické lyceum směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, ale uměli se také dobře uplatnit přímo v praxi.

Klíčové kompetence

 • absolventi jsou schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy
 • vyjadřují se v mateřském i cizím jazyce v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 • jednají v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností
 • umí spolupracovat s ostatními, být schopni podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo
 • vyrovnají se s různými situacemi a problémy, umí pracovat v týmech
 • jsou připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržují je, jednají v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury
 • jsou schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení
 • využívají matematické dovednosti v různých životních situacích
 • porozumí zadání problému nebo určí jádro problému, navrhnou varianty řešení, zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu
 • využívají různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí a poznatky si ověřují

Odborné kompetence

 • absolventi aplikují poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, jsou schopni pracovat s příslušnými právními předpisy
 • provádí typické podnikové činnosti a vhodným způsobem reprezentují firmu a spoluvytvářejí image firmy na veřejnosti
 • pracují s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívají vhodné zdroje informací
 • efektivně hospodaří s finančními prostředky
 • dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápou bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
 • usilují o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, kvalitu chápou jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • jednají ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, znají význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její ohodnocení.

  

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (72,6) 33,3% (37,6) 35,8% (93,3%) 100% (0%)
2019 36,0% (82,1) 37,7% (43,4) 50,9% (90,5%) 42,1% (9,5%)
2018 26,3% (67,4) 26,3% (34,4) 81,4% (95%) 100% (0%)
2017 17,5% (0) 17,5% (0) 49,2% (86,7%) 42,5% (13,3%)
2016 57,7% (82,1) 61,0% (62,8) 54,5% (88,9%) 66,7% (5,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 19,0% (26) 19,0% (17,6) 32,8% (40%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68% (61) 16% (0) 44% (81,3%) 100% (0%)
2019 34,1% (56) 25,4% (35,1) 27,0% (72,7%) 43,7% (9,1%)
2018 42,4% (58) 37,3% (35,7) 84,7% (91,3%) 100% (0%)
2017 12,2% (50) 6,5% (35,7) 32,5% (70%) 56,1% (10%)
2016 38,2% (60) 59,3% (51,6) 85,4% (95%) 68,3% (5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: