78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 - Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum

Skoro jako gymnázium, navíc s ekonomickou praxí k tomu

Díky ekonomickému lyceu získáš široký rozhled znalostí, jako bys studoval gymnázium. K tomu navíc ale i dnes nezbytné ekonomické vzdělání a kvalitní praxi, a to se hodí do základu. 

Uplatnění absolventů

Ekonomické lyceum je obor vhodný pro ty žáky, kteří uvažují o studiu na vysokých a vyšších odborných školách. 

Absolvent bude mít předpoklady pro studium ekonomických, právních a společenských disciplín na vysoké škole a pro řešení ekonomických problémů. Při nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat ve všech oblastech zaměřených na ekonomickou, právní, správní, účetní a finanční problematiku s využitím dalších znalostí z oblasti jazyků, informačních technologií apod.

Součástí studijního programu jsou praxe ve 2. a 3. ročníku probíhající ve firmách a institucích našeho regionu. 

Zobrazit podrobnosti k oboru Ekonomické lyceum

Profil absolventa oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Klíčové kompetence

Absolventi jsou schopni:   

 • efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy
 • vyjadřovat se v mateřském i cizím jazyce v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 • jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností
 • spolupracovat s ostatními, podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo
 • vyrovnat se s různými situacemi a problémy, pracovat v týmech
 • stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovat je, jednat v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury
 • optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení
 • využívat matematické dovednosti v různých životních situacích
 • porozumět zadání problému nebo určit jádro problému, navrhnout varianty řešení, zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
 • využívat různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí a poznatky si ověřovat

Odborné kompetence

Absolvent by měl:   

 • umět prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, marketingu a managementu při řešení ekonomických problémů;
 • pracovat se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledávat potřebné informace, pracovat s nimi, správně je interpretovat a využívat pro svoji práci;
 • orientovat se v základních podnikových činnostech (např. nákup, příjem materiálu, prodej výrobků, evidence dlouhodobého majetku, personalistika);
 • orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, penzijních fondů, pracovat s doklady v oblasti finančního trhu;
 • ovládat klávesnici počítače a vyhotovovat základní druhy písemností v normalizované úpravě;
 • efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
 • znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců;
 • účtovat běžně účetní operace a určit daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů;
 • aktivně využívat moderní prostředky informačních a komunikačních technologií pro osobní, studijní i pracovní úkoly, efektivně pracovat s osobním počítačem a jeho aplikačním programovým vybavením;
 • znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a chápat je jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků;
 • usilovat o dosažení nejvyšší kvality své práce, výrobků a služeb a chápat je jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy;
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, znát význam, účel a užitečnost vykonané práce a její ohodnocení

  

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,3% (88,4) 43,2% (49,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 27,7% (83,7) 21,8% (41,0) 17,8% (90%) 15,8% (10%)
2018 69,3% (82,6) 63,2% (55,6) 57,9% (94,1%) 46,5% (5,9%)
2017 16,0% (0) 16,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 59,3% (84,2) 65,0% (70,5) 56,1% (96%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 36,2% (44) 48,3% (44,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,2% (66) 16,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 30,5% (62) 20,3% (42,4) 30,5% (85,7%) 18,8% (9,5%)
2018 27,2% (62) 27,2% (45,1) 23,2% (85%) 19,2% (10%)
2017 9,3% (58) 10,1% (48,4) 31,0% (87,5%) 100% (0%)
2016 90,2% (74) 93,2% (67,7) 66,7% (96,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: