79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté

"Šestileté gymnázium - živé jazyky"

Studijní obor je určen žákům, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.

Obor poskytuje žákům všeobecný vzdělávací základ, volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům dobrou odbornou připravenost jak v cizích jazycích, tak i v ostatních předmětech humanitního i přírodovědného zaměření.

Absolvent je velmi dobře vybavený znalostí anglického jazyka, jehož rozšířená výuka je patrná z učebního plánu, a ovládá další cizí jazyk. Při výuce anglického jazyka se používá moderní metoda vzdělávání CLIL.

Metoda CLIL se bude uplatňovat v dějepise, občanském a společenskovědním základu, geografii, informatice a tělesné výchově. V prvním a druhém ročníku budou žáci intenzivně připravováni na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v anglickém jazyce. Ve třetím až šestém ročníku budou metodou CLIL vyučovány nejméně dva z uvedených předmětů, ve kterých bude 25 % učiva vyučováno v anglickém jazyce.

Na vyšším stupni gymnázia jsou žáci připravováni v rámci výuky v anglickém jazyce ke složení mezinárodních jazykových zkoušek (FCE, CAE). K mezinárodním zkouškám z ostatním cizích jazyků jsou žáci připravováni bezúplatně v zájmových útvarech. Jedná se o zkoušky z německého jazyka (Goethe-Zertifikat) a francouzského jazyka (DELF).

Požadavky k přijímací zkoušce

Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

 1. Výsledků testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
 2. Prospěchu na základní škole z prvního pololetí 6. ročníku a prvního pololetí 7. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).

Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, fyzika, přírodopis.

 1. Úspěchů v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2019/2020 a 2020/2021 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při umístění v celorepublikovém kole.

Učební plán studijního oboru 79-41-K/61 

Nabídka nadstandardních aktivit pro žáky školy

 • Příprava na Goethe – Zertifikat
 • Příprava na FCE
 • Přípravné semináře k maturitě z českého jazyka a literatury
 • Přípravné semináře k maturitě z cizích jazyků
 • Latina
 • Basic English
 • Kreativní čeština
 • Francouzský jazyk pro začátečníky
 • Konverzace z ruského jazyka
 • Sportovní hry
 • Futsal a florbal
 • Volejbal
 • Basketbal
 • Badminton
 • Školní kapela
 • Pěvecký sbor GJB a SPgŠ
 • Základy hry na hudební nástroj
 • Základy hry na klavír
 • Klavírní doprovod písní pro pokročilé
 • Školní časopis LITERO
 • Chemické praktikum
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z chemie
 • Naší přírodou
 • Logika
 • Filmový klub

Virtuální Den otevřených dveří.

Projekt podporují: