75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

"Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství"

Absolvent ŠVP "Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství" je připraven pro výkon níže uvedených činností:

 • výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; 
 • na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; 
 • na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; 
 • výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. 

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Požadavky k přijímací zkoušce

Žáci jsou hodnoceni na základě:

 • výsledků testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 60 %);
 • zkoušek ověřujících předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 25 %)
 • prospěchu na základní škole z prvního pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 15%).

Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

1. v řečové a reprodukční oblasti

a) Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů;

b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

2. v hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)

a) Hlasové předpoklady:

            - zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.

b) Sluchové předpoklady:

            - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír;

            - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků;

            - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).

c) Rytmické předpoklady:

            - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

3. v pohybové oblasti          

a) Sportovní gymnastika:

- předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy.

b) Jacíkův motorický test:

- souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech – stoj spatný – leh na břiše – stoj spatný).

c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

4. ve výtvarné oblasti

Studijní kresba:  

      (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)   

      Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie);

      Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel;

      Formát: A3.

Podmínkou zařazení do pořadí přijatých je dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti.

Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2019/2020 a 2020/2021 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Není požadována dovednost hry na hudební nástroj.    

Učební plán studijního oboru 75-31-M/01 

Nabídka nadstandardních aktivit pro žáky školy

 • Příprava na Goethe – Zertifikat
 • Příprava na FCE
 • Přípravné semináře k maturitě z českého jazyka a literatury
 • Přípravné semináře k maturitě z cizích jazyků
 • Latina
 • Basic English
 • Kreativní čeština
 • Francouzský jazyk pro začátečníky
 • Konverzace z ruského jazyka
 • Sportovní hry
 • Futsal a florbal
 • Volejbal
 • Basketbal
 • Badminton
 • Školní kapela
 • Pěvecký sbor GJB a SPgŠ
 • Základy hry na hudební nástroj
 • Základy hry na klavír
 • Klavírní doprovod písní pro pokročilé
 • Školní časopis LITERO
 • Chemické praktikum
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z chemie
 • Naší přírodou
 • Logika
 • Filmový klub

Virtuální Den otevřených dveří.

 

 

 

                     

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,7% (71,6) 50% (30,3) 68,3% (94,5%) 100% (0%)
2019 49,6% (72,6) 49,6% (29,4) 71,1% (90,8%) 68,9% (4,6%)
2018 62,7% (69,5) 66,0% (36,6) 80,4% (89,7%) 57,5% (8,6%)
2017 55,3% (65,8) 52,7% (41,8) 82% (91,5%) 75,3% (5,1%)
2016 66,9% (70,0) 70,3% (50,4) 80,4% (92,4%) 73,6% (3,0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,7% (60) 78,7% (41,6) 80,5% (87,5%) 100% (0%)
2019 82,2% (64) 76,4% (47,1) 86,6% (90,8%) 71,3% (4,6%)
2018 88,5% (64) 83,4% (44,3) 79,0% (85,2%) 55,4% (9,8%)
2017 61,7% (58) 46,8% (43,1) 69,5% (81,7%) 77,9% (5%)
2016 75,3% (64) 85,3% (57,2) 78% (89,6%) 75,3% (3,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: