78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá

V Praktické škole jednoleté umožňujeme střední vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole

Praktická škola je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
  • základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Zdravotní požadavky:

V praktické škole jednoleté se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou na žáky stanoveny požadavky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor školy tvoří učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. V každé třídě je zpravidla 1 učitel a 1 asistent pedagoga, v některých třídách dva asistenti pedagoga. Převážná většina pedagogického sboru je kvalifikovaná a absolvovala vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky.

Projekt podporují: