79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

"Na cestě"

Obor 79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium

Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ. V ročníku otevíráme pravidelně jednu třídu tohoto studia. Kód oboru je 79-41-K/41.

Čtyřleté studium je s všeobecným zaměřením s možností profilace v posledních dvou letech studia (ve 3. a 4. ročníku) – viz níže. Žáci tak mají možnost získat ve všech předmětech vyváženě kvalitní všeobecné vzdělání.

Vzdělávací program je postaven na několika pilířích:

  • na znalosti českého jazyka (právě na gymnáziu dochází k jeho kultivaci),
  • na znalosti dvou cizích jazyků (žáci po celou dobu studia studují dva cizí jazyky: všichni angličtinu a k tomu ještě jeden další cizí jazyk – na škole se vyučuje němčina, francouzština a ruština, a to včetně volitelných konverzací, jako volitelný předmět si může žák zvolit i latinu,
  • na dobré znalosti matematiky,
  • na prakticky zaměřené výuce informatiky,
  • na promyšlené výuce v přírodovědných, technických a humanitních předmětech,

Školní vzdělávací program nezapomíná také na tělesnou výchovu a také na estetickou výchovu v podobě předmětů hudební výchova nebo výtvarná výchova. I to patří k všeobecnému vzdělání.

Podívejte se, které předměty se na našem čtyřletém studiu vyučují:

český jazyk a literatura, cizí jazyky (AJ a druhý cizí jazyk), matematika, dějepis, základy společenských věd, fyzika, biologie, zeměpis, tělesná výchova, hudební výchova nebo výtvarná výchova, informatika (IKT), konverzace v AJ, cvičení z matematiky.

Profilace studia volitelnými předměty

V posledních dvou ročnících je možno profilaci žáka rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace, podle svého zájmu a také vzhledem k podmínkám přijímacího řízení a studia na vysoké škole. Žáci tříd se díky velkému množství kombinací volitelných zaměření v těchto dvou letech studia promíchají. A které volitelné semináře si žák volí? Je to např. dějepisný seminář, literární seminář, seminář ze ZSV, konverzace v dalším cizím jazyce, zeměpisný seminář, biologický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář, seminář z IKT (základy programování), latina, deskriptivní geometrie apod. Žák si volí povinně dva až tři volitelné předměty, k tomu si může přibrat další předměty nepovinně. Chce-li se v budoucnu žák věnovat medicíně, pravděpodobně si zvolí volitelný seminář z biologie a chemie, případně z fyziky, kterou bude potřebovat k přijímačkám na medicínu. Může si přibrat třeba i latinu. Uvažuje-li žák, že bude studovat na vysoké škole informatiku, patrně si z nabídky volitelných seminářů vybere matematický a fyzikální seminář a k tomu ještě seminář z IKT (programování).

Jak se stát žákem čtyřletého gymnázia?

Aby mohl žák na čtyřletém gymnáziu studovat, musí projít přijímacím řízení, kde se zohledňuje výsledek jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, přihlíží se také ke známkám na základní škole (obvykle za poslední dvě klasifikační období) a zohlední se některé žákovy aktivity, např. účast v olympiádách a soutěžích, zapojení do mimoškolní činnosti, do projektů apod. Svitavské gymnázium organizuje pro zájemce o studium každoročně vždy v lednu až v únoru přípravné kurzy k přijímačkám. Vše, co se týká přijímacího řízení a přípravných kurzů, najdete na webu školy (www.gy.svitavy.cz) v části , která je věnována uchazečům o studium.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,8% (94,7) 68,7% (69,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 19,3% (91,1) 56,6% (64,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 88,8% (91,6) 92,9% (77,5) 29,6% (95%) 25,8% (5%)
2017 93,7% (93,7) 95,9% (86,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 82,7% (93,7) 90,6% (86,8) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,8% (80) 91,2% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,3% (67) 58,0% (58,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 69,9% (66) 80,1% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 23,9% (54) 20% (49,4) 5,9% (71,4%) 12,7% (7,1%)
2016 74,1% (75) 80,1% (72,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,0% (77) 82,6% (74,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 55,4% (68,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 78,6% (78) 81,2% (74,0) 39,5% (96%) 28,0% (4%)
2017 45,1% (74) 45,1% (69,8) 41,1% (96,4%) 31,3% (3,6%)
2016 96,3% (84) 91,5% (79,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: