škola | Svitavy (okres Svitavy)

Gymnázium Svitavy

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy je střední školou, která poskytuje střední všeobecné vzdělání v oborech gymnázia (čtyřleté a osmileté) a střední odborné vzdělání v oboru obchodní akademie. V roce 2018 byly sloučeny dvě do té doby samostatné střední školy – gymnázium a obchodní akademie. Výuka probíhá v hlavní budově (gymnaziální obory a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky) a v odloučeném pracovišti (obchodní akademie). Vzdálenost budov je 350 m.

Gymnaziální obory připravují absolventy pro vysokoškolské studium, specializace na zvolený obor vysokoškolského studia je umožněna širokým výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Spádovou oblastí pro gymnaziální obory jsou Svitavy a okres Svitavy, na škole studují však i studenti z okresů Blansko, Ústí nad Orlicí a výjimečně i z jiných okresů.

Škola nabízí pro žáky ze vzdálenějších míst ubytování v domově mládeže, který provozuje svitavská střední zdravotnická škola. Domov mládeže je v těsné blízkosti budov obchodní akademie i gymnázia.

Součástí školy je také jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, která nabízí jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ, RJ) pro veřejnost i žáky všech škol (ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ). Na státní jazykové škole lze studovat podle úrovně znalostí 1 – 5leté studium v základních nebo středních kurzech s možností zakončení státní jazykovou zkouškou nebo ve speciálních kurzech zakončených certifikovanou zkouškou, např. Cambridge English.

Čím se svitavské gymnázium mj. vyznačuje aneb Čím se může pochlubit?

 • posílení výuky cizích jazyků (a možnost složit „státnici“ z cizího jazyka nebo zkoušku Cambridge English ve 4 úrovních – KET, PET, FCE, CAE – přímo na škole ve vlastní jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
 • posílení výuky ICT
 • 5 jazykových učeben, 2 laboratoře (chemická a biologická), 2 učebny informatiky a jedna mobilní IT učebna, 7 dalších odborných učeben, studovna, školní knihovna, kopírka pro žáky
 • zahraniční výměny studentů - máme několik desetiletí 2 partnerské školy v SRN (Bad Essen a Stassfurt)
 • řada odborně zaměřených exkurzí
 • poznávací zájezdy do zahraničí – pravidelně Anglie, Francie, Vídeň nebo Drážďany, Polsko
 • možnosti zapojení žáků do projektů a soutěží – žáci gymnázia dosahují úspěchů i v celostátních soutěžích a olympiádách
 • velké možnosti množností sportování – 2 fotbalová hřiště (jedno s umělým povrchem), atletický ovál s umělým povrchem, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště s asfaltovou plochou, tělocvična
 • velký venkovní školní areál s arboretem
 • sportovní úspěchy – gymnázium je každoročně vyhlašováno na 1. až 3. místě ve sportu mezi školami
 • kurzy plavání v primě, kurzy lyžování v sekundě, kvintě a 1. ročníku, sportovně-biologický kurz v sextě a 2. ročníku
 • možnost zapojit se do práce kroužků – od včelařského přes teraristický až po sportovní
 • velké množství volitelných a nepovinných předmětů (možnost profilovat se v posledních dvou letech studia)
 • možnost vystavovat výtvarné práce nebo účinkovat muzikálu
 • velká úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy (95 až 100%)
 • autobusová zastávka přímo u školy

Dny otevřených dveří (v budově na ulici Sokolovská 1638/1, Svitavy):

 • 12. 11. 2020  (14:00 - 16:30)
 • 10. 12. 2020  (14:00 - 16:30)
 • 14. 1. 2021    (14:00 - 16:30)

Obor 79-41-K/81 Osmileté gymnázium

Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku otevíráme pravidelně jednu třídu tohoto studia. Kód oboru je 79-41-K/81.

Osmileté studium je s všeobecným zaměřením s možností profilace v posledních dvou letech studia (v septimě a v oktávě).

Na co nezapomínáme?

Vzdělávací program stojí na znalosti českého jazyka (právě na gymnáziu dochází k jeho kultivaci), na znalosti dvou cizích jazyků (absolvent se bezvadně domluví anglicky a jedním dalším cizím jazykem – na škole se vyučuje němčina, francouzština a ruština, a to včetně volitelných konverzací, jako volitelný předmět si může žák zvolit i latinu), na dobré znalosti matematiky a prakticky zaměřené informatice. K tomu náleží promyšlená výuka v přírodovědných, technických a humanitních předmětech. Ne však jen na úrovni základů. Na nižším stupni gymnázia v primě až v kvartě získá žák ve vztahu k základnímu vzdělání nadstandardní znalosti a praktické dovednosti, které jsou pak na vyšším stupni (kvinta až oktáva) patřičně rozvíjeny. Školní vzdělávací program nezapomíná také na tělesnou výchovu a také na estetickou výchovu v podobě předmětů hudební výchova nebo výtvarná výchova. I to patří k všeobecnému vzdělání.

Profilace formou volitelných předmětů

V posledních dvou ročnících je možno profilaci žáka rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace, podle svého zájmu a také vzhledem k podmínkám přijímacího řízení a studia na vysoké škole. Žáci tříd se díky velkému množství kombinací volitelných zaměření v těchto dvou letech studia promíchají.

Přednosti osmiletého studia

Osmileté studium na svitavském gymnáziu je určeno především pro studijně orientované uchazeče se zájmem o intenzivní vzdělávání a jeho smyslem je dlouhodobá příprava na studium na vysoké škole. Výhodou víceletého studia je především skutečnost, že rozdíly mezi žáky by měly být výrazně menší, mívají oproti základní škole větší chuť a motivaci se učit, což umožňuje učitelům jít při studiu více do hloubky a postupovat větším tempem. Zkušeností naší školy je také to, že díky menšímu výskytu „kázeňských“ problémů se škola může více věnovat studiu. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že studium na víceletém gymnáziu klade větší nároky na samostatnost žáků při studiu. Není však pravdou – jak se někdy až dramaticky popisuje – že by žáci díky studiu na osmiletém gymnáziu přišli o dětství, že by přišli o kamarády nebo že se musí stále jen a jen učit. Kamarádů díky vzniku nového kolektivu přibude, učit by se žák musel i na základní škole, spíše se zdá, že žáci osmiletých gymnázií se více snaží zapojovat do mimoškolní činnosti – i nadále navštěvují ZUŠ, sportují ve sportovních oddílech, rozvíjejí své zájmy v dalších kroužcích. Pokud by žák ztratil ambici jít na vysokou školu, může po čtyřech letech (po kvartě, kdy ukončí povinnou školní docházku) ze školy odejít třeba na nějakou střední odbornou školu a může se věnovat přípravě na praxi. I taková rozhodnutí se obecně na víceletých gymnáziích objevují a je dobře, že taková možnost existuje.

Podívejte se, které předměty se na našem osmiletém studiu vyučují:

 • na nižším stupni to je český jazyk a literatura, cizí jazyky (AJ a od třetího ročníku druhý cizí jazyk), matematika, dějepis, občanská výchova, fyzika, biologie, zeměpis, tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika (IKT),
 • na vyšším stupni přibude např. konverzace v AJ, základy společenských věd, cvičení z matematiky a řada dalších volitelných seminářů, např. dějepisný seminář, literární seminář, seminář ze ZSV, konverzace v dalším cizím jazyce, zeměpisný seminář, biologický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář, seminář z IKT (základy programování), latina, deskriptivní geometrie apod.

Jak se stát žákem osmiletého studia?

Aby mohl žák na víceletém gymnáziu studovat, musí projít přijímacím řízení, kde se zohledňuje výsledek jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, přihlíží se také ke známkám na základní škole (obvykle za poslední dvě klasifikační období) a zohlední se některé žákovy aktivity, např. účast v olympiádách a soutěžích, zapojení do mimoškolní činnosti, do projektů apod. Svitavské gymnázium organizuje pro zájemce o studium každoročně vždy v lednu až v únoru přípravné kurzy k přijímačkám. Vše, co se týká přijímacího řízení a přípravných kurzů, najdete na webu škooly (www.gy.svitavy.cz) v části , která je věnována uchazečům o studium.

 

Obor 79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium

Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ. V ročníku otevíráme pravidelně jednu třídu tohoto studia. Kód oboru je 79-41-K/41.

Čtyřleté studium je s všeobecným zaměřením s možností profilace v posledních dvou letech studia (ve 3. a 4. ročníku) – viz níže. Žáci tak mají možnost získat ve všech předmětech vyváženě kvalitní všeobecné vzdělání.

Vzdělávací program je postaven na několika pilířích:

 • na znalosti českého jazyka (právě na gymnáziu dochází k jeho kultivaci),
 • na znalosti dvou cizích jazyků (žáci po celou dobu studia studují dva cizí jazyky: všichni angličtinu a k tomu ještě jeden další cizí jazyk – na škole se vyučuje němčina, francouzština a ruština, a to včetně volitelných konverzací, jako volitelný předmět si může žák zvolit i latinu,
 • na dobré znalosti matematiky,
 • na prakticky zaměřené výuce informatiky,
 • na promyšlené výuce v přírodovědných, technických a humanitních předmětech,

Školní vzdělávací program nezapomíná také na tělesnou výchovu a také na estetickou výchovu v podobě předmětů hudební výchova nebo výtvarná výchova. I to patří k všeobecnému vzdělání.

Podívejte se, které předměty se na našem čtyřletém studiu vyučují:

český jazyk a literatura, cizí jazyky (AJ a druhý cizí jazyk), matematika, dějepis, základy společenských věd, fyzika, biologie, zeměpis, tělesná výchova, hudební výchova nebo výtvarná výchova, informatika (IKT), konverzace v AJ, cvičení z matematiky.

Profilace studia volitelnými předměty

V posledních dvou ročnících je možno profilaci žáka rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace, podle svého zájmu a také vzhledem k podmínkám přijímacího řízení a studia na vysoké škole. Žáci tříd se díky velkému množství kombinací volitelných zaměření v těchto dvou letech studia promíchají. A které volitelné semináře si žák volí? Je to např. dějepisný seminář, literární seminář, seminář ze ZSV, konverzace v dalším cizím jazyce, zeměpisný seminář, biologický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář, seminář z IKT (základy programování), latina, deskriptivní geometrie apod. Žák si volí povinně dva až tři volitelné předměty, k tomu si může přibrat další předměty nepovinně. Chce-li se v budoucnu žák věnovat medicíně, pravděpodobně si zvolí volitelný seminář z biologie a chemie, případně z fyziky, kterou bude potřebovat k přijímačkám na medicínu. Může si přibrat třeba i latinu. Uvažuje-li žák, že bude studovat na vysoké škole informatiku, patrně si z nabídky volitelných seminářů vybere matematický a fyzikální seminář a k tomu ještě seminář z IKT (programování).

Jak se stát žákem čtyřletého gymnázia?

Aby mohl žák na čtyřletém gymnáziu studovat, musí projít přijímacím řízení, kde se zohledňuje výsledek jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, přihlíží se také ke známkám na základní škole (obvykle za poslední dvě klasifikační období) a zohlední se některé žákovy aktivity, např. účast v olympiádách a soutěžích, zapojení do mimoškolní činnosti, do projektů apod. Svitavské gymnázium organizuje pro zájemce o studium každoročně vždy v lednu až v únoru přípravné kurzy k přijímačkám. Vše, co se týká přijímacího řízení a přípravných kurzů, najdete na webu školy (www.gy.svitavy.cz) v části , která je věnována uchazečům o studium.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: "Na cestě")
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: "Na cestě")

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 4.9
6. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
4. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2018 7.5
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
2017 6
8. místo - ústřední kolo Biologická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 4. 2017 - 26. 4. 2017
8. 11. 2011 - 11. 11. 2011
20. 1. 2010 - 26. 1. 2010
7. 6. 2006 - 9. 6. 2006
5. 3. 2001 - 9. 3. 2001
24. 5. 2000 - 24. 5. 2000
16. 9. 1998 - 16. 9. 1998
Projekt podporují: