53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

 

4 leté denní studium ukončené maturitní zkouškou.

Tento studijní obor je zařazen do kategorie podporovaných učebních oborů vzdělání, Středočeský kraj poskytuje jeho žákům stipendium.

Pojetí a cíle oboru vzdělání:

1) Školní vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří
budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu. Vzdělávání se zaměřuje
zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a dalších osobnostních kvalit zdravotnického
pracovníka.
2) Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší
všeobecné vzdělání. Nedílnou součástí odborného vzdělání jsou cvičení a od 3. ročníku praktická
výuka ve zdravotnických a dalších zařízeních poskytujících zdravotní péči.
Uplatnění absolventů
Absolventi oboru vzdělání praktická sestra jsou způsobilí vykonávat povolání praktické sestry dle vyhlášky MZ v platném znění.
Absolventi se uplatní především ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, dále v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociální péče, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních paliativní, hospicové a respitní péče. Absolventi jsou připraveni ke studiu v terciální sféře (na vyšších a vysokých školách především zdravotnického zaměření).

Učební plán oboru ZDE

Projekt podporují: