75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou
 
Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Vzdělávací obsah zahrnuje dvě základní složky, všeobecně vzdělávací a odbornou. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Zahrnuje vzdělání jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné a rozvoj tělesné kultury. Přitom vzhledem k charakteru oboru a budoucího povolání plní všeobecně vzdělávací složka i funkci odborně průpravnou.
Základ odborné složky vzdělávání tvoří pedagogika, psychologie a předmětové metodiky, které poskytují poznatky nezbytné pro tvořivou výchovně vzdělávací práci s dětmi předškolního a školního věku. V dalších odborných předmětech si žáci osvojují specifické vědomosti a dovednosti, které ovlivňují jak jejich všeobecný rozhled a osobnostní rozvoj, tak odbornou přípravu na budoucí povolání. Zvláštní a významné postavení má pedagogická praxe, která poskytuje žákům možnost komplexně uplatnit osvojené vědomosti a dovednosti v konkrétní činnosti a podmínkách a kultivuje vztah k dětem.
 
Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi tohoto oboru se uplatní jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolských zařízení (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé. Výchova a vzdělání směřují k tomu, aby žáci získali ucelené všeobecné a odborné vzdělání na úrovni, která jim umožní začít pedagogickou práci, své vzdělání dále rozvíjet a inovovat. Absolventi uvedeného studijního oboru mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na fakultách vzdělávajících učitele či na školách uměleckého zaměření.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,2% (67,9) 42,7% (27,0) 48,2% (89,3%) 100% (0%)
2019 65,2% (75,8) 45,2% (28,5) 68,1% (89,7%) 51,1% (10,3%)
2018 15,7% (50,5) 22,2% (20,0) 22,9% (60,9%) 56,9% (8,7%)
2017 49,3% (63,7) 41,3% (34,1) 28,7% (64,3%) 29,3% (21,4%)
2016 37,2% (60) 48,0% (38,9) 71,6% (86,4%) 54,7% (9,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,2% (53) 59,1% (33,5) 33,5% (67,9%) 100% (0%)
2019 28,7% (52) 42,0% (34,2) 54,8% (76,7%) 52,9% (10%)
2018 63,7% (58) 55,4% (33,6) 33,1% (64%) 45,2% (12%)
2017 39,0% (54) 44,8% (42,4) 39,6% (67,7%) 26,6% (22,6%)
2016 32% (54) 16,7% (0) 54,7% (77,3%) 56,7% (9,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: