36-45-M/01 Technická zařízení budov

Technická zařízení a energetická náročnost budov

Obor nabízí studium s orientací na energetickou náročnost budov, nízkoenergetické stavby, měření a regulace otopných  soustav, termodiagnostiku budov, obnovitelné  zdroje energií, klimatizace a rekuperace.

KOMU JE OBOR URČEN?

Obor Technická zařízení budov je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o techniku, stavebnictví a práci s výpočetní technikou. Obor zaujme především ty žáky, kteří chtějí vědět, jak se dá v budovách vytvářet příjemné prostředí pomocí moderních technologií, jak efektivně využívat energetických zdrojů, zejména tepla, jak minimalizovat energetickou náročnost budov, jak zajistit obyvatelům dostatek vody a čistého vzduchu. Žáci se v průběhu studia učí hledat efektivní řešení s využitím obnovitelných zdrojů energií.

ČÍM JE CHARAKTERISTICKÁ INOVACE VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU ZAMĚŘENÁ NA TERMOGRAFICKOU DIAGNOSTIKU BUDOV, MODERNÍ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ  A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE?

Inovovaný vzdělávací obsah je jedinečný v ČR. Výuka vychází ze základního principu, že pouze plně funkční budova může být dokonalá a krásná a provozně nenáročná. Využití termografických metod při posuzování funkčnosti stavebních konstrukcí, technických zařízení budov a elektrických zařízení patří k nejmodernějším diagnostickým postupům.

Žáci v průběhu studia pracují s nejmodernější termografickou technikou, zejména s různými typy termokamer. Učí se bezkontaktním způsobem analyzovat povrchové teploty staveb a zařízení a ze získaných výsledků vyvozovat správné závěry. Zejména se zaměřují na:

 • kontrolu tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí a zařízení pro výrobu a distribuci tepla;
 • optimalizaci stavebních projektů z pohledu tepelné pohody;
 • vyhledávání rizikových míst z hlediska požární ochrany;
 • využití obnovitelných zdrojů energie.

 ODBORNÉ OBLASTI STUDIA:

 • termografická  diagnostika
 • měření a regulace  otopných soustav
 • moderní způsoby vytápění a obnovitelné zdroje energie
 • větrání, klimatizace a rekuperace
 • zásobování plynem
 • zdravotní technika
 • pozemní stavitelství

NÁPLŇ STUDIA:

V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí zejména z matematiky, fyziky, informačních a komunikačních technologií, českého jazyka a cizích jazyků. Zároveň se žáci seznamují s odbornými předměty technické a technologické přípravy jako je technické kreslení, materiály. Důraz je kladen na technický projev. V rámci výuky praxe se studenti naučí základní pracovní dovednosti potřebné při realizaci staveb. Osvojí si základní technologické postupy z oblasti vytápění a zdravotní techniky, jako např. svařování plastů, pájení rozvodů z mědi apod.

Ve třetím a čtvrtém ročníku tvoří obsahovou náplň především profilové odborné předměty. Jedná se o moderní způsoby vytápění s důrazem na snižování energetické náročnosti budov. Využití obnovitelných zdrojů energií,  provádění termografické diagnostiky . V předmětu konstrukční cvičení studenti využívají nejmodernější software, který pracuje podle platných norem. AutoCAD, CADKON +2D, CADKON + TZB v modulech zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika. Pro tepelně technické výpočty a energetické posouzení budov studenti používají program PROTECH. V laboratorním cvičení si studenti ověřují praktickými měřeními poznatky, které nabyli v teoretických předmětech. Součástí výuky je vyhodnocení naměřených údajů s návrhem energetických úspor. V oblasti regulace a měření studenti získají znalosti, díky kterým se dá minimalizovat energetická náročnost při provozu budov.

Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do výrobních závodů. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.

Vzájemným propojením poznatků se utváří konečný profil absolventa, který je dán školním vzdělávacím programem.

JAKÉ JE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI?

Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov s inovovaným vzdělávacím obsahem  zaměřeným  na studium s orientací na energetickou náročnost budov, nízkoenergetické stavby, měření a regulaci otopných  soustav, termografickou diagnostiku, obnovitelné  zdroje energií, klimatizaci a rekuperaci nachází široké uplatnění jako:

 • projektant v oblasti technických zařízení budov;
 • technik v oblasti přípravy staveb, jejich realizace, v oblasti investic;
 • mistr nebo stavbyvedoucí technických zařízení budov;
 • jako referent státní správy v oblasti správních institucí;
 • obchodník při prodeji materiálů a výrobků z oboru technických zařízení budov,
 • diagnostik v oblasti termografie.

Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov je připraven ke studiu na vysokých školách především technického směru.

Absolvent je veden ke vzdělání tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné pro celoživotní vzdělávání.

INFORMACE O STUDIU

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška
  vysvědčení o maturitní zkoušce
Dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (88,9) 44,8% (50,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 66,9% (92,6) 45,9% (52,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,7% (75,8) 20,1% (41,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 34,0% (74,7) 36,7% (54,0) 23,3% (76,5%) 19,1% (23,5%)
2016 22,7% (73,7) 25% (52,4) 63,9% (89,5%) 60,2% (10,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,2% (62) 78,8% (50,7) 51,1% (83,3%) 8,8% (5,6%)
2019 62,4% (56) 71,1% (46,5) 66,4% (88,9%) 100% (0%)
2018 64,6% (50) 54,7% (41,6) 60,9% (76%) 49,1% (8%)
2017 58,7% (50) 71,5% (48,2) 70,9% (77,8%) 47,7% (11,1%)
2016 82,0% (58) 76,0% (50,2) 68,9% (78,6%) 54,6% (10,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,3% (64) 95,5% (55,6) 82,1% (93,3%) 13,8% (3,3%)
2019 67,4% (60) 79,0% (46,6) 87,9% (93,9%) 100% (0%)
2018 59,9% (60) 54,2% (39,1) 83,7% (90%) 74,0% (5%)
2017 75,4% (62) 75,9% (52,4) 45,1% (77,1%) 31,7% (17,1%)
2016 48,9% (60) 47,1% (44,1) 66,8% (85,1%) 61,4% (10,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: