39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Malíř a lakýrník

Žáci se během studia naučí základní malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování a aplikace novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním.

Po ukončení přípravy má absolvent základní znalosti o materiálech, pracovních pomůckách a technologických postupech používaných při malířských a natěračských pracích. Absolvent dovede připravit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky, malířské a natěračské přístroje a mechanizační pomůcky.

Dovede samostatně volit a připravit vhodný materiál s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetické hledisko a ochranu životního prostředí. Je schopen posoudit stav a připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup s ohledem na specifika pracoviště a bezpečnost práce. Dovede připravit povrchy pro nástěnné malby, provádět a upravovat malby různými technikami, míchat barvy, tapetovat a provádět malířské stavební práce.

Absolvent je schopen zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně spotřeby materiálu a umí provedenou práci ohodnotit. Naučí se posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy. Postupným zdokonalováním je schopen vypracovat se i pro náročnější malířské práce jako například malby plastické a slohové.

INFORMACE O STUDIU

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
  1 rok /zkrácené studium pro absolventy SOU nebo SŠ/
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
  výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem
  • motivační stipendium 1 000 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4 000 Kč ročně (program Kraje Vysočina na podporu učňovského vzdělávání)
Projekt podporují: