53-41-M/03 Praktická sestra

Zdravotnický pracovník

Profil absolventa

Praktická sestra je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje základní ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, všeobecnými sestrami, porodními asistentkami, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, popř. dalšími) se podílí především na diagnostické, léčebné a rehabilitační péči.

Uplatnění absolventa oboru praktická sestra

Povolání praktické sestry je na trhu práce stabilně dobře uplatnitelné s téměř nulovou nezaměstnaností. Praktická sestra najde uplatnění především v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, ale může pracovat i v pobytových zařízeních sociálních služeb, která poskytují zdravotní služby – např. v domovech důchodců.

 

Možnosti uplatnění:

  • ambulantní zařízení
  • nemocniční zařízení
  • rehabilitační zařízení
  • domov pro seniory
  • stacionáře
  • domácí péče
  • charita

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru praktická sestra

Při výkonu povolání se praktické sestry vzdělávají v kurzech, na seminářích, na odborných konferencích, kongresech či jiných obdobných vzdělávacích akcích určených pro praktické sestry.

Absolventi oboru praktická sestra se samozřejmě mohou dále vzdělávat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména v ošetřovatelských oborech, jako je např. obor všeobecná sestra, ale i dalších nelékařských oborech (nutriční terapeut, porodní asistentka, fyzioterapeut, dentální hygienista, zdravotnický záchranář a jiné). Absolventi oboru praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (dvouleté) formě vzdělání v oboru diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč o vzdělání vykoná přijímací zkoušku, zažádá
o započtení dříve absolvovaného studia – tj. studia v oboru praktická sestra či zdravotnický asistent – a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

Projekt podporují: