63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání, zaměření Účetní a daňový specialista nebo Cestovní ruch nebo Nová média a marketingová komunikace

Co je to maturitní obor Ekonomika a podnikání?

Maturitní obor Ekonomika a podnikání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Ekonomika a podnikání?

a) Cestovní ruch

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Cestovní ruch najdou absolventi uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti. Absolventi se uplatní v oboru cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod. Díky profilujícímu okruhu účetnictví a daně však mohou najít práci i mimo oblast cestovního ruchu, což je pro takto zaměřené studium výhodou ve srovnání s absolvováním úžeji zaměřeného oboru cestovní ruch.

b) Účetní a daňový specialista

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Účetní a daňový specialista, který je velmi žádaný na trhu práce, je absolvent připraven samostatně praktikovat účetní a daňové poradenství. Mezi základní dovednosti řadí schopnost využívat modelový software, v tomto prostředí zpracovávat kompletní majetkovou agendu, včetně personalistiky, odvodové povinnosti a on-line komunikace s bankou. Samostatně zpracuje přiznání k dani příjmů fyzických a právnických osob, na základě něhož doporučí a předloží návrh daňové optimalizace firmy. Pojmenuje základní ukazatele pro rozhodování o ekonomické a finanční situaci firmy, navrhne podmínky pro stabilizaci a konkurenceschopnost. Je finančně gramotný. Může pracovat i v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích a v jiných organizacích.

c) Nová média a marketingová komunikace

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Nová média  a marketingová komunikace, je absolvent vybaven nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi z oblasti marketingových komunikací, ekonomiky, marketingu, teorie komunikace a PR, při studiu rozvíjí kreativitu, strategické uvažování,schopnost týmové práce. Tyto znalosti pak uplatní v marketingových odděleních různých firem a institucí, v komunikačních agenturách,  v oblasti veřejné správy, reklamních agenturách, útvarech zaměřených na práci s veřejností nebo ve vlastním podnikání. Při studiu se žáci seznámí s hlavními formami marketingové komunikace s důrazem na využití  nových médii, především internetu, sociálních sítí. Získají profesní dovednosti v oblasti propagace, prezentace a reklamy, v oblasti marketingových komunikací výrobků a služeb, propagace komerčních organizací, institucí a organizací neziskového sektoru.

S čím absolvent oboru Ekonomika a podnikání pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika s využitím speciálního programového vybavení pro účetnictví, běžná kancelářská technika, psací potřeby a mluvené slovo. Povolání je vykonáváno v kancelářských prostorách bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Kdo může být absolventem oboru Ekonomika a podnikání?

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování úplného středního vzdělání, nejlépe ekonomického směru, (nutno neustále doplňovat aktuální znalosti zohledňující platné předpisy a zákony), přesnost, schopnost učit se, soustředěnost, trpělivost, spolehlivost.
Nevhodné pro občany s poruchami paměti a koncentrace, recidivujícími psychickými poruchami, sklonem k alkoholismu a toxikomanii, s těžkými vadami zraku a sluchu, vadami řeči, těžkými poruchami koordinace pohybů.

Jaká je délka studia oboru Ekonomika a podnikání a co je jeho výstupem?

Studium oboru Ekonomika a podnikání je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů.
Hlavními profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví a daně nebo cestovní ruch a průvodcovství.
Maturitní zkouška se skládá ze společné části řízené státem (český jazyk, cizí jazyk, matematika podle platných předpisů) a 3 zkoušek profilové části, z toho jedna je praktická. Dále mohou žáci konat nepovinnou maturitní zkoušku z výběru, který stanoví ředitelka školy a z nabídky MŠMT.
Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a Europas.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,0% (79) 50,9% (39,1) 46,2% (92%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 53,7% (72,6) 58,2% (41,3) 25,4% (66,7%) 15,3% (33,3%)
2017 15,4% (51,1) 16% (22,3) 28% (66,7%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,1% (17) 27,8% (6,4) 11,1% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 70% (42) 46,7% (26,3) 86,7% (75%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (48) 32,6% (26,9) 19,2% (58,6%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 92,2% (67) 88,3% (48,2) 29,6% (61,9%) 14,0% (33,3%)
2017 17,3% (51) 19,0% (34,8) 42,5% (66,7%) 59,8% (11,1%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: