škola | Praha 5 (okres Praha)

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Škola vzdělává především žáky se zrakovým postižením, žáky se souběžným postižením více vadami, žáky s jinou formou zdravotního postižení či znevýhodnění. Prostřednictvím kvalifikovaného pedagogického sboru, přátelského a blindfriedly prostředí stejně jako respektu k podpůrným opatřením a individualitě každého žáka vytváříme optimální podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) tak, aby mohli dosáhnout srovnatelné úrovně vzdělání jako žáci v běžných školách.

Specifičnost naší školy utváří: 

  • menší počet žáků ve třídě oproti běžné škole
  • individuální přístup k žákům s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby
  • vedení výuky vyučujícími s kvalifikací speciálního pedagoga
  • podpůrná činnost Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, sociální pracovnice, metodik prevence, výchovný poradce, metodik prostorové orientace)
  • vybavenost školy moderními kompenzačními pomůckami, speciálně didaktickými pomůckami a výpočetní technikou
  • nadstandardní vybavenost kmenových tříd a odborných učeben
  • spolupráce se speciálními pedagogickými centry a dalšími organizacemi podílejícími se na procesu vzdělávání žáků se SVP
  • úzké kontakty s institucemi poskytujícími služby osobám se zrakovým postižením či jiným postižením
  • optimalizace školního prostředí ve vztahu k potřebám žáků

V rámci vzdělávacích programů připravujeme absolventy základních škol ve třech programech čtyřletých oborů vzdělávání (gymnázium, obchodní akademie, sociální činnost) zakončených maturitní zkouškou a v rámci jednoho dvouletého oboru (obchodní škola) vzdělávání zakončeného závěrečnou zkouškou. Vyučujeme podle běžných rámcově vzdělávacích plánů, ovšem s respektem k  speciálním vzdělávacím potřebám našich žáků.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Na cestě poznání)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Na cestě poznání)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Na cestě poznání)
63-51-J/01 - Obchodní škola
(ŠVP: Na cestě poznání)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 10. 2013 - 10. 10. 2013
13. 5. 2008 - 15. 5. 2008
18. 10. 1999 - 21. 10. 1999
Projekt podporují: